Czy nauczyciel pracujący w Centrum Kształcenia Ustawicznego, nauczający w szkole policealnej dla dorosłych w systemie zaocznym, zatrudniony w wymiarze 0,1 etatu, musi realizować dodatkową godzinę z art. 42 ust. 2 KN? Jeżeli tak, to w jakim wymiarze i w jakiej formie?
Nauczyciel Centrum Kształcenia Ustawicznego nie jest zobowiązany do realizacji dodatkowych zajęć.
Zgodnie z treścią art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej w ramach czterdziestogodzinnego tygodnia pracy obowiązany jest realizować inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły w wymiarze 1 godziny w tygodniu (z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych).
Szkoła policealna na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., została zakwalifikowana w treści tego aktu prawnego jako podtyp szkoły ponadgimnazjalnej. Nauczyciele tej szkoły, jako szkoły ponadgimnazjalnej, zobowiązani są do realizowania zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b KN.
Podstawowy problem w omawianej sprawie wiąże się jednak z ustaleniem statusu prawnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w kontekście relacji nauczyciela zatrudnionego w tym Centrum w ramach wykonywania przez niego obowiązków w szkole policealnej wchodzącej w skład tegoż Centrum. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 3a u.s.o. system oświaty wyodrębnia placówki kształcenia ustawicznego np. spośród szkół wskazanych w treści art. 2 pkt 2 u.s.o.
Skoro placówka kształcenia ustawicznego została wyjęta z katalogu szkół, stanowiąc oddzielny typ placówki oświatowej, to tym samym trzeba stanąć na stanowisku, że nauczyciele zatrudnieni w tego typu placówkach nie są zobowiązani do realizowania zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b KN. Podobne stanowisko, z tym że w odniesieniu do placówek kształcenia praktycznego, zawarł resort edukacji w Stanowisku z dnia 8 października 2009 r. (http://www.men.gov.pl/images/pdf/stanowisko_karta_nauczyciela.pdf, pkt 2). Placówki kształcenia praktycznego w systemie oświaty zostały umiejscowione w treści art. 2 pkt 3a u.s.o., obok placówek kształcenia ustawicznego, a więc można mówić o zaistnieniu pełnej analogii ich sytuacji prawnej w omawianym kontekście.

Krzysztof Lisowski