Nauczyciel był zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 1 września 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r. w związku z organizacją roku szkolnego. Za poprzedni rok otrzymał tzw. trzynastkę, gdyż był zatrudniony w związku z organizacją roku szkolnego od 1 września 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r.
Czy będzie uprawniony do "trzynastki" za rok 2009?
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Stosownie do art. 2 ust. 1-2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) - dalej u.d.w.r., pracownicy ci nabywają prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Art. 2 ust. 3 pkt 1 u.d.w.r. przewiduje jednak, że przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły.
Organizacja pracy szkoły jest zdeterminowana terminami rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przesądza zaś, że rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. W związku z tym nauczyciel zatrudniony na okres od dnia 1 września do 31 sierpnia roku następnego ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za miesiące wrzesień-grudzień. Jeżeli jednak nauczyciel podejmuje zatrudnienie w szkole w innym terminie i nie przepracuje 6 miesięcy (można sumować okresy zatrudnienia) w danym roku kalendarzowym, to nie nabywa prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Należy zatem podkreślić, że nauczyciel nie był uprawniony do "trzynastki" za 2008 r. i nie będzie uprawniony do niej za rok 2009 r.

Julia Głazowska-Dmitruk