Czy nauczyciel może otrzymać zwrot kosztów dojazdu na studia podyplomowe odbywające się w soboty i niedziele (nauczyciel nie otrzymał skierowania na studia)?
Jak od strony prawnej powinno to wyglądać, czy powinna być zawarta umowa regulująca kwestę zwrotu kosztów, czy tez wystarczy samo polecenie wyjazdu służbowego podpisane przez dyrektora?
Dodatkowo, ponieważ wybrany kierunek studiów jest zgodny z Wieloletnim Planem Doskonalenia Zawodowego, nauczyciel otrzymuje dopłatę do studiów, o której mowa w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430).
Pracownikowi, który podejmuje naukę w formie studiów podyplomowych bez skierowania zakładu pracy może być udzielony urlop bezpłatny i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia między zakładem pracy i pracownikiem. Porozumienie, o którym tu mowa może przyjąć formę pisemnej umowy między pracodawcą a pracownikiem.
Na mocy art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Szczegółowe kwestie związane z forami pomocy przysługujących nauczycielom kształcącym się w formie studiów wyższych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 5). Z kolei w zakresie uprawnień nauczycieli skierowanych na studia doktoranckie lub studia podyplomowe § 13 tego rozporządzenia odsyła do odrębnych przepisów. Oznacza to zatem konieczność odwołania się do przepisów:
1) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3 z późn. zm.) oraz
2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.) - dalej rozporządzenie z dnia 12 października 1993 r..

Na mocy § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formie studiów podyplomowych na podstawie skierowania zakładu pracy przysługuje, o ile umowa zawarta między nim i zakładem pracy nie stanowi inaczej:
1) zwrot kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu,
2) urlop szkoleniowy na udział w obowiązkowych zajęciach oraz zwolnienie z części dnia pracy w wymiarze określonym w § 10 rozporządzenia, płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Pracownikowi, który podejmuje naukę w formie studiów podyplomowych bez skierowania, w świetle § 11 rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r., może być udzielony urlop bezpłatny i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia między zakładem pracy i pracownikiem. Porozumienie, o którym tu mowa może przyjąć formę pisemnej umowy między pracodawcą a pracownikiem.
Rozporządzenie nie określa innych uprawnień przysługujących pracownikowi, który podejmuje naukę w formie studiów podyplomowych bez skierowania zakładu pracy. Na tej podstawie można przyjąć, że zwrot kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu nie przysługuje nauczycielowi podejmującemu studia podyplomowe bez skierowania.