Nauczyciel nie ma obowiązku realizacji "godzin karcianych" za okres czasu, w którym przebywał na urlopie uzupełniającym.

Na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1), z dniem 1 września 2009 r. zmieniono art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, nakładając na nauczycieli obowiązek realizacji zajęć, zwanych potocznie "godzinami karcianymi". W obecnym brzmieniu art. 42 ust. 2 pkt 2 KN stanowi, że w ramach swojego czasu pracy nauczyciele obowiązani są realizować inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że:

a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu.

Ponieważ art. 42 ust. 7a pkt 2 KN stanowi, że wskazane zajęcia są rozliczane w okresach półrocznych, to mogą one być realizowane w różnym wymiarze w poszczególnych tygodniach półrocznego okresu. Jeżeli zatem w jednym tygodniu nauczyciel nie będzie ich realizował, to jest zobowiązany je zrealizować w innym tygodniu. Przy czym łączny ich wymiar musi wynosić odpowiednio jedną lub dwie godziny tygodniowo w półrocznym okresie rozliczeniowym.

@page_break@

Zgodnie z art. 42 ust. 3c KN łączny wymiar "godzin karcianych" może zostać obniżony jedynie w przypadku niezdolności nauczyciela do pracy. Karta Nauczyciela nie definiuje pojęcia "niezdolności do pracy", dlatego należy posiłkować się w tym zakresie art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.). Wskazane przepisy, że niezdolność do pracy powstaje na skutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, a także z powodu przebywania w: a) stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego, b) stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Należy jednak wskazać, że art. 42 ust. 3c KN nie znajduje zastosowania w przypadku, o którym mowa w pytaniu.

Obowiązek realizacji "godzin karcianych" ciąży na nauczycielu w ramach jego czasu pracy, dlatego nie obejmuje m.in. okresu przebywania przez nauczyciela na urlopie wypoczynkowym. Ponieważ nauczyciel nie ma obowiązku realizacji "godzin karcianych" w okresie przebywania na urlopie wypoczynkowym, to nie ma również obowiązku ich realizacji w okresach, w których przebywa na urlopie uzupełniającym z powodu niewykorzystania urlopu wypoczynkowego (zgodnie z art. 66 ust. 1 KN).

Piotr Gąsiorek