Nauczyciel gimnazjum, dyplomowany, zatrudniony przez mianowanie ma kwalifikacje do biologii (mgr) i edukacji dla bezpieczeństwa oraz ukończone dwa semestry studiów podyplomowych "Diagnoza i terapia pedagogiczna" (50 godz. wykł. i 84 godz. ćw). Studia zakończą się w lutym 2012 r. W przydziale godzin od dnia 1 września 2011 r. mamy dla tej nauczycielki 6 godz. biologii, 3 godz. edukacji dla bezpieczeństwa, 1 godz. wychowawczą, 5 godz. zajęć zespołu korekcyjno - kompensacyjnego oraz 4 godz. edukacji dla bezpieczeństwa, jako uzupełnienie etatu w innym gimnazjum tego samego organu prowadzącego.
Czy należy mieć zgodę kuratora oświaty na przydzielenie nauczycielce godzin zespołu korekcyjno - kompensacyjnego?
Jak należy tej nauczycielce płacić - z jakiej stawki i do kiedy?

Moim zdaniem w przypadku opisanym w pytaniu należy wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zezwolenie na prowadzenie przez niego zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, do których nauczyciel nie posiada wymaganych kwalifikacji. Uważam, że ta praca (do czasu uzyskania kwalifikacji przez nauczyciela) powinna być wykonywana na podstawie odrębnej umowy z wynagrodzeniem jak dla nauczyciela stażysty.
Na podstawie art. 10 ust. 9-10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie posiada kwalifikacji. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ust. 9 KN nie stosuje się przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści.
 
Monika Jabłońska