Czy na świadectwie szkolnym odnotowuje się, że uczeń realizował obowiązek szkolny poza szkołą?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Czy fakt, iż uczeń szkoły podstawowej oraz gimnazjum realizuje obowiązek szkolny poza szkołą jest odnotowany na świadectwie szkolnym? Czy ucznia obowiązuje inny wzór świadectwa? Czy uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem?

Odpowiedź:

Wzory świadectw szkolnych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.). Zarówno wzory świadectw szkolnych, jak i przepisy przywołanego rozporządzenia nie wskazują, że na świadectwie szkolnym powinna być umieszczona adnotacja, że uczeń realizował obowiązek szkolny poza szkołą. Nie ma też wzorów świadectw szkolnych przeznaczonych wyłącznie dla  uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą.

Zgodnie z § 20 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) – dalej r.o.k.p., począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Podobnie, zgodnie z § 22 ust. 2 r.o.k.p., uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą nie może otrzymać świadectwa promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, ani świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem, bowiem zgodnie z § 17 ust. 6 r.o.k.p. nie ustala się mu oceny z zachowania, zaś niezbędnym warunkiem promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem oraz ukończenia szkoły z wyróżnieniem jest warunek posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania.

Piotr Gąsiorek, autor współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 11 czerwca 2014 r.

Data publikacji: 12 czerwca 2014 r.