Jeżeli można pracownikom wypłacić na święta gotówkę zamiast bonów, to w jaki sposób zapisać to w regulaminie ZFŚS?
Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Kryterium to jest jedynym kryterium według którego przyznawane są świadczenia z ZFŚS. Akt prawny ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) - dalej u.z.f.ś.s. przewiduje możliwość udzielania pomocy materialnej- rzeczowej bądź finansowej, ale tylko w oparciu o kryterium socjalne. Nie ma więc przeciwwskazań, aby pracownikom zamiast bonów lub świadczeń rzeczowych, przekazać na indywidualne konta gotówkę, należy jednak pamiętać, ze trzeba się przy tym kierować kryterium socjalnym. Akt prawny u.z.f.ś.s. nie określa limitów, do jakich wolno wypłacić jakiekolwiek świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jednak świadczenia, które w ciągu roku nie przekroczą łącznie 380 zł są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. W takim wypadku zapis może brzmieć następująco: Środki funduszu przeznacza się na finansowanie pomocy pieniężnej lub rzeczowej w formie bonów towarowych dla pracownika, przyznawanej na podstawie wniosków pracowników jednorazowo w danym roku.

Marta Handzlik