Przekształcenie zasadniczych szkół zawodowych z dniem 1 września 2012 r.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) - dalej u.z.u.s.o., z dniem 1 września 2012 r. organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata przekształcają je w zasadnicze szkoły zawodowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy.
Kiedy należy podjąć stosowną uchwałę, jeżeli art. 22 u.z.u.s.o. stanowi, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r., czyli w konsekwencji podjęcie uchwały przed dniem 1 września 2012 r. odbyłoby się na podstawie jeszcze nieobowiązującego przepisu?
Uważam, że mamy do czynienia w tej kwestii z luką w przepisach.
Problematyka poruszona w pytaniu ma zasadnicze znaczenie w kontekście wypełnienia przez organy prowadzące szkoły obowiązków nałożonych u.z.u.s.o. Istotnie, organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata zobligowane są do przekształcenia tych szkół w zasadnicze szkoły zawodowe, określone u.z.u.s.o. w terminie do dnia 1 września 2012 r. Wymaga to przeprowadzenia wcześniejszej procedury związanej m.in. z podjęciem przez organ prowadzący uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia ww. szkoły. Na przeszkodzie stoi tymczasem zapis art. 22 u.z.u.s.o., zgodnie z którym ustawa zmieniająca o systemie oświaty wchodzi w zasadniczej części w życie z dniem 1 września 2012 r. Uniemożliwia to powołanie odpowiedniego przepisu u.z.u.s.o. w podstawie prawnej uchwały, a powoływanie się na obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), nie uzasadnia konieczności podejmowanej uchwały (do dnia 31 sierpnia 2012 r. będą funkcjonować zasadnicze szkoły zawodowe 2 lub 3-letnie).
Zgodnie z zapisem § 139 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908) - dalej r.z.t.p., tekst uchwały i zarządzenia rozpoczyna się od wskazania przepisu prawnego, na podstawie którego uchwała albo zarządzenie są wydawane. Podstawą obowiązywania danego przepisu jest przede wszystkim jego ogłoszenie, a więc – w przypadku ustaw - opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z § 43 r.z.t.p. w ustawie zamieszcza się przepis określający termin jej wejścia w życie, chyba że termin ten określają odrębne przepisy ustawy wprowadzającej. Okres od daty ogłoszenia do daty wejścia w życie ustawy jest okresem tzw. "vacatio legis", czyli spoczynku prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, uważam że w obecnym stanie prawnym organy prowadzące nie mogą powoływać się na przepisy ustawy zmieniającej u.s.o., a więc dokonywać przekształceń, o których mowa w jej treści, z uwagi na fakt, że jest to akt oczekujący na wejście w życie. Ze względu na mogące w tej kwestii wystąpić wątpliwości uważam, że wskazane byłoby zwrócić się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o wydanie stanowiska.

Agata Piszko