Autobus gminny dowożąc dzieci do szkoły przejeżdża przez teren sąsiedniej gminy. Stowarzyszenie prowadzące gimnazjum w sąsiedniej gminie zwróciło się do nas z prośbą o dowiezienie na tej trasie kilkunastu uczniów do swojego gimnazjum za odpłatnością.
Czy możliwe jest zawarcie porozumienia gminy (lub innej formy) ze stowarzyszeniem w tej kwestii i jak powinny przebiegać rozliczenia finansowe?
W tej kwestii można byłoby rozważyć możliwość współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
Na gruncie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - dalej u.s.g., gmina może zawierać porozumienia z organami administracji rządowej, z innymi gminami, z powiatem lub województwem. Porozumienia zawierane są w celu przeniesienia wykonywania zadań, które leżą w gestii gminy na inny podmiot. Na gruncie zapisu art. 10 ust. 1 u.s.g., wykonywanie zadań publicznych przez gminę może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Rozwiązaniem tej sytuacji może być zawarcie pomiędzy gminami porozumienia na dowóz dzieci, uczęszczających do gimnazjum, ale pod warunkiem, że jest to gimnazjum publiczne. Obowiązek zapewnienia dowozu jest bowiem ściśle uzależniony od sieci publicznych szkół na terenie danej gminy. Sieć szkół publicznych (także prowadzonych przez inne podmioty) powinna być bowiem zorganizowana w taki sposób, aby zapewnić wszystkim dzieciom możliwość spełnienia obowiązku szkolnego. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.
Przekroczenie tych odległości nakłada na gminę obowiązek zapewnienia dowozu.
 
Agata Piszko