Czy jednostka samorządu terytorialnego udzielająca dotacji dla przedszkola niepublicznego, w wysokości zgodnej z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., może ingerować w wysokość opłaty stałej określanej przez organ prowadzący takie przedszkole?
Jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są do udzielenia dotacji w wysokości przewidzianej przepisami u.s.o. Nie mają one uprawnień do ingerowania w wysokość opłat ustalanych przez organ prowadzący przedszkole niepubliczne.
Stosownie do zapisu art. 90 ust. 2b u.s.o., dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem dotującym przedszkole, nie może ingerować w wysokość opłat ustalanych przez organ prowadzący przedszkole niepubliczne. Co więcej nie może pomniejszać należnej kwoty dotacji o ustaloną opłatę. W piśmie z dnia 5 września 2006 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało, że brzmienie art. 90 ust. 2b u.s.o., nie daje podstaw do pomniejszania kwoty wydatków bieżących o planowane dochody z tytułu czesnego.
 
Agata Piszko