Czy nauczyciel może żądać od dyrektora placówki oświatowej zakazu umieszczania na stronie internetowej szkoły grafiku jego dyżurów jako wychowawca (podane są godziny dyżurów i w które dni tygodnia nauczyciel pełni dyżur)?
Nauczyciel tłumaczy to względami bezpieczeństwa twierdząc, że w tym czasie ktoś może okraść jego mieszkanie.

Nauczyciel nie może żądać od dyrektora placówki oświatowej zakazu umieszczania na stronie internetowej szkoły grafiku jego dyżurów jako wychowawcy. 
Dane osobowe oraz dobra osobiste nauczyciela podlegają ochronie na zasadach ogólnych, uregulowanych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
Muszą one jednak zostać pogodzone z faktem, że szkoła może podać na swojej stronie internetowej imię i nazwisko nauczyciela będącego jej aktualnym pracownikiem i to nawet bez jego zgody, chyba że ich ujawnienie narusza inne dobra osobiste, np. cześć, prywatność lub godność osobistą nauczyciela. Ujawnienie przez pracodawcę nazwiska (imienia) pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jeżeli jest usprawiedliwione zadaniami i obowiązkami pracodawcy związanymi z prowadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie narusza praw oraz wolności pracownika wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2003 r. (wyrok SN z dnia 19 listopada 2003 r. I PK 590/02, OSNP 2004, nr 20, poz. 351). W uzasadnieniu powołanego wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że najistotniejszym składnikiem zakładu pracy są ludzie, a funkcjonowanie zakładu wiąże się nierozłącznie z kontaktami zewnętrznymi – kontrahentami, klientami.

Dlatego pracodawca nie może być pozbawiony możliwości ujawniania nazwisk pracowników, zajmujących określone stanowiska w ramach instytucji. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do sparaliżowania lub poważnego ograniczenia możliwości działania pracodawcy, bez żadnego rozsądnego uzasadnienia w ochronie interesów i praw pracownika. Imiona i nazwiska pracowników zgodnie z powszechną praktyką są zasadniczo jawne.
Szkoła dodatkowo jest zobowiązana do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - dalej u.d.i.p. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p., szkoła jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego ma obowiązek udostępniania informacji publicznej o swoim funkcjonowaniu m.in. w zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania spraw (art. 6 ust. 1 pkt 2). W związku z tym umieszczenie na stronie internetowej szkoły grafiku dyżurów nauczyciela będącego wychowawcą mieści się w granicach wymaganego od szkoły "sposobu załatwiania spraw" oraz jest uzasadnione funkcją pełnioną przez nauczyciela. Informacja ta jest bowiem skierowana do rodziców, uczniów czy innych podmiotów zainteresowanych kontaktem z wychowawcą klasy i ma na celu uniknięcie dezorganizacji pracy nauczyciela, który oprócz dyżurów pełni wiele innych obowiązków w szkole. W związku z tym uznać należy, że zamieszczenie grafiku dyżurów wychowawcy na stronie internetowej szkoły nie narusza jego prywatności i nauczyciel nie może domagać się jego usunięcia twierdząc, że w tym czasie ktoś może okraść jego mieszkanie.
 
Joanna Lesińska
 
Odpowiedź na pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Oświatowego>>