Czy dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wydawnictwa w trakcie trwania cyklu kształcenia?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Jesteśmy niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży o uprawnieniach szkoły publicznej. Co powinien zrobić dyrektor szkoły w sytuacji, w której wydawnictwo OPERON mimo wcześniejszych zapewnień nie wydało podręczników do klasy trzeciej (maturalnej) z j. polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, którego nauka kontynuowana jest od klasy pierwszej oraz z historii na poziomie rozszerzonym, której nauka rozpoczęła się w klasie drugiej? Czy może podjąć decyzję o zmianie wydawnictwa w trakcie trwania cyklu kształcenia?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią art. 22ab ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o., zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w szkole ponadgimnazjalnej przedstawia dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów danej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Na podstawie art. 22ab ust. 4 pkt 1 u.s.o. dyrektor szkoły, kierując się propozycją złożoną przez zespoły nauczycieli (a także w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników), ustala m.in. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne.

W art. 22ab ust. 5 u.s.o. stwierdzono zaś, że dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego, Ponadto, na tej samej podstawie, dyrektor szkoły może uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.

Krzysztof Lisowski autor współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 21 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 21 sierpnia 2014 r.