Czy dyrektor szkoły może być przedstawicielem rady pedagogicznej do komisji konkursowej w związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko dyrektora?

Zgodnie z art. 36a ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o., w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki organ prowadzący odpowiednio szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową, w której skład wchodzi m.in. przedstawiciel rady pedagogicznej odpowiednio szkoły lub placówki.

Ustawodawca nie zawarł w przytoczonym przepisie postanowień dotyczących sposobu wyłaniania przedstawiciela rady pedagogicznej, ani nie określił, z jakiego grona powinien on być wybrany. Dlatego sposób wyłaniania przedstawiciela powinny określać przepisy regulaminu działalności rady pedagogicznej, a ponieważ decyzja rady pedagogicznej w tym przedmiocie posiada formę uchwały, to zgodnie z art. 43 ust. 1 u.s.o. powinna być podjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Skład rady pedagogicznej określa art. 40 ust. 3 u.s.o. Zgodnie z jego treścią jej członkami są: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. Przedstawicielem rady pedagogicznej w komisji konkursowej może być każdy jej członek, a skoro jej członkiem jest m.in. dyrektor szkoły lub placówki, to również on może nim być.

Piotr Gąsiorek, autor współpracujący z Publikacją Prawo Oświatowe

Data publikacji: 8 czerwca 2012 r.