W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) - dalej r.o.p.p.p., należy uczniom udzielić pomocy psychologiczno - pedagogicznej i przeznaczyć na to głównie godziny z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN.
Jeśli jednak takich godzin dyrektor musi przydzielić więcej, to czy ma prawo umieścić te godziny w arkuszu organizacji szkoły, jako część etatu konkretnego nauczyciela?
Musi przecież uwzględnić, że taka pomoc będzie potrzebna uczniowi przez czas krótszy niż rok szkolny.
Przepisy § 4 r.o.p.p.p. stanowią, że pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki. Pomocą do zaplanowania przez dyrektora odpowiedniej liczby godzin - zgodnie z faktycznymi potrzebami uczniów, powinna być założona dla uczniów - karta indywidualnych potrzeb. Z takiej karty będą wynikały potrzeby, a ich analiza pozwoli na ustalenie m.in. wykorzystywania godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN oraz zaplanowania godzin dodatkowych (w uzgodnieniu z organem prowadzącym), jeżeli zajdzie taka potrzeba. Za taką interpretacją przepisu przemawia także brak określenia dolnej granicy liczebności grup, w których uczniom może być udzielana pomoc psychologiczno -pedagogiczna. Zatem, jeśli w szkole jest tylko jeden uczeń posiadający określonego rodzaju potrzeby, można mu udzielać pomocy również indywidualnie.

Teresa Serafin