Nauczycielowi kontraktowemu, zatrudnionemu na czas nieokreślony został wypowiedziany stosunek pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole. Nauczyciel złożył wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. Stan nieczynny będzie zatem trwał od dnia 1 września do końca lutego.
Najprawdopodobniej od nowego roku szkolnego od dnia 1 września na cały rok szkolny, czyli do sierpnia, będzie możliwość zatrudnienia nauczyciela na takim samym stanowisku pracy, lecz w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Czy dyrektor ma obowiązek zaproponować ww. nauczycielowi, przebywającemu w stanie nieczynnym to stanowisko w kontekście wygaśnięcia stosunku pracy tego nauczyciela z końcem lutego?

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

W omawianej sprawie nauczyciel zatrudniony został na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a więc w związku z treścią art. 20 ust. 7 KN, dyrektor miałby obowiązek zaproponować pracę – pod warunkiem, że będzie to taki sam stosunek pracy jak przed zastosowaniem stanu nieczynnego (wynika to z wykładni językowej sformułowania "przywrócenie do pracy"). Obowiązek ten powstałby bowiem wówczas, gdy stworzyłyby się możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, na czas nieokreślony.
W przedmiotowej sprawie w trakcie stanu nieczynnego otwiera się możliwość zatrudnienia na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyrektor może zaproponować tę pracę nauczycielowi pozostającemu w stanie nieczynnym, jednak już nie na podstawie art. 20 ust. 7 KN, (a tym bardziej bez skutku w postaci wygaśnięcia stosunku pracy w razie odmowy zatrudnienia). Podstawą prawną takiego zatrudnienia będzie wówczas art. 20 ust. 8 KN, który umożliwia zatrudnienie nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania. Takie zatrudnienie następuje zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami - w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

Tak więc reasumując, w omawianym przypadku dyrektor szkoły nie ma obowiązku proponować zatrudnienia nauczycielowi pozostającemu w stanie nieczynnym, ponieważ nie występuje przesłanka zatrudnienia na tych samych warunkach – a więc w pełnym wymiarze zajęć i na czas nieokreślony. Dyrektor szkoły, we wskazanych w pytaniu warunkach organizacyjnych szkoły, może jednak (a więc nie musi) zatrudnić tego nauczyciela na czas określony (np. w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela). W przypadku, gdyby nauczyciel odmówił zatrudnienia na takich warunkach, nie stosuje się art. 20 ust. 7 in fine KN, a więc nie następuje wygaśnięcie stanu nieczynnego.
Po zakończeniu stanu nieczynnego dyrektor może z nauczycielem nawiązać kolejną okresową umowę o pracę (np. do końca zajęć dydaktycznych) na podstawie art. 10 ust. 7 KN, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela.

Krzysztof Lisowski