Nauczyciel nauczania początkowego uzyskał kwalifikacje do nauczania podstaw przedsiębiorczości, WOS i j. polskiego. Zatrudniony jest w liceum przez mianowanie. Obecnie przebywa na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia do dnia 10 maja 2010 r.
Czy dyrektor ma obowiązek powiadomienia nauczyciela o tym, że po powrocie z urlopu musi uczyć trzech przedmiotów aby wypracować pensum godzin dydaktycznych?

Tak, dyrektor powinien poinformować nauczyciela, że w nowym roku szkolnym, po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciel będzie nauczać innych przedmiotów niż dotąd.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na inne stanowisko w tej samej szkole za jego zgodą, a więc w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, zmiana warunków pracy musi być potwierdzona jego pisemną zgodą.
O projektowanych zmianach nauczyciel powinien być poinformowany do 31 maja 2009 r. Należy pamiętać, iż w sytuacji przeniesienia nauczyciela na inne stanowiska, zasadniczo zmienią się jego warunki pracy, a więc zgodnie z art. 91c ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, obowiązują zasady ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Na podstawie art. 42 § 1-3 tejże ustawy, przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Monika Jabłońska