Niepubliczne przedszkole dotowane przez gminę ma dyżur wakacyjny. W tym czasie inne przedszkola są nieczynne, ale przedstawią liczbę dzieci zapisanych na pierwszy dzień miesiąca. Placówka dyżurująca także wykaże te dzieci wraz z zapisanymi u siebie.
Komu w takim razie przyznać dotację na te dzieci?
Placówce dyżurującej czy placówce macierzystej?

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., uzależnia kwotę przyznawanej dotacji dla przedszkoli niepublicznych od faktycznej (rzeczywistej) liczby uczniów.

W świetle zapisu art. 90 ust. 2b u.s.o. dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dotacja przysługuje, jeżeli organ prowadzący poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Z literalnego brzmienie powołanego przepisu wynika, że dotacja przysługuje na faktyczną liczbę uczniów. Dlatego też ten rodzaj dotacji ma charakter dotacji podmiotowej - przysługującej na każdego ucznia. Faktyczna liczba uczniów powinna być ustalana w oparciu o dokumentację przebiegu nauczania. Według opinii prezentowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują organom prowadzącym przez cały rok (a więc łącznie z wakacjami). Według mnie, pewnym wyjściem z przedstawionego problemu byłoby zawarcie porozumienia pomiędzy zainteresowanymi podmiotami i ewentualna refundacja kosztów przez przedszkola, które nie prowadzą zajęć w okresie wakacyjnym, a których dzieci będą uczęszczać na zajęcia organizowane w przedszkolu pełniącym dyżur. Przedszkole prowadzące dyżur mogłoby w oparciu o zawarte porozumienie (umowę) obciążyć pozostałe placówki, których dzieci uczęszczają na zajęcia, zwiększonymi w związku z powyższym faktem kosztami (w granicach przysługującej im dotacji).
Warto wskazać, że ustawodawca podobne rozwiązanie przyjął, jeżeli chodzi o refundację dotacji przez gminę, w przypadku gdy uczeń, będący mieszkańcem tej gminy uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy. Wówczas gmina ta jest zobowiązana do zwrotu dotacji udzielonej przez gminę, na terenie której dziecko uczęszcza do przedszkola w wysokości wskazanej w u.s.o.

Agata Piszko