Czy dodatki socjalne przysługujące nauczycielom straciły swój pierwotny charakter?

W dniu 18 września 2012 r. zakończyło się kolejne spotkanie podsekretarza stanu Macieja Jakubowskiego z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych.

Dyskusja toczyła się wokół systemu wynagrodzeń nauczycieli, który w obecnej formie stanowi zbyt skomplikowaną i wieloskładnikową strukturę.

Zastanawiano się nad istotą dodatków socjalnych, które przysługują nauczycielom.

Zdaniem niektórych uczestników "w obecnych realiach gospodarczych i społecznych dodatek mieszkaniowy i wiejski straciły swój charakter i mają raczej walor komponentu wynagrodzenia nauczycieli".

W trakcie rozmów strona samorządowa zaproponowała uchylenie art. 30a z przepisów ustawy Karty Nauczyciela, który zobowiązuje samorządy do wypłacania średnich wynagrodzeń nauczycielom w stopniach awansu zawodowego.

Dalszy ciąg rozmów zaplanowany został na połowę października, po przedstawieniu przez korporacje samorządów terytorialnych spójnej i pełnej propozycji zmian w ustawie - Karta Nauczyciela.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 19 września 2012 r.

Data publikacji: 19 września 2012 r.