Nauczyciel pracował w pełnym wymiarze czasu pracy w szkole specjalnej od 1 września 1999 r. do 31 sierpnia 2000 r. i posiadał wykształcenie magisterskie z pedagogiki.
Czy było to wystarczające wykształcenie do nauczania wszystkich przedmiotów i prowadzenia zajęć?
Czy nauczyciel powinien z urzędu otrzymać akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego?

Moim zdaniem nauczyciel, o którym mowa w pytaniu, w roku szkolnym 1999/2000 nie posiadał kwalifikacji do nauczania wszystkich przedmiotów w szkole specjalnej.
W celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, należało wtedy spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 z późn. zm.). Jednym z nich było zatrudnienie w dniu 6 kwietnia 2000 r. zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
Zgodnie z § 4 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 433 z późn. zm.), kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia i wychowania specjalnego posiadała osoba, która legitymowała się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika specjalna lub na kierunku psychologia o specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w określonym typie placówki kształcenia i wychowania specjalnego lub miała kwalifikacje do nauczania i prowadzenia zajęć w szkołach i placówkach (np. w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum), a ponadto ukończyła - nadające kwalifikacje do pracy w określonym typie placówki kształcenia i wychowania specjalnego - studia podyplomowe, uzupełniające lub inne prowadzone przez szkołę wyższą albo kurs prowadzony przez kolegium nauczycielskie, placówkę doskonalenia nauczycieli lub instytucję, osobę prawną lub fizyczną, które mogły prowadzić takie kursy zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i innych placówkach kształcenia oraz wychowania specjalnego posiadała również osoba, która ukończyła kolegium nauczycielskie o specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w określonym typie placówki kształcenia i wychowania specjalnego.

Monika Jabłońska