Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 w zw. z załącznikiem nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu stawką 0 proc. podlegają (po spełnieniu określonych warunków) dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych oraz dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym, tj.:
1) jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
2) drukarki,
3) skanery,
4) urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
5) urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).
Na mocy przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE nie ma możliwości stosowania 0 proc. stawki podatku w obrotach krajowych, poza ściśle wymienionym w dyrektywie katalogiem towarów i usług, który jednak nie obejmuje krajowych dostaw np. laptopów, notbooków czy tabletów.
W związku z powyższym Minister Finansów nie może podjąć działań zmierzających do objęcia tej kategorii towarów preferencją podatkową.