Ustawa - Karta Nauczyciela przewiduje odrębne zasady awansu dla niektórych grup nauczycieli, są nimi: 
1. nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, 
2. nauczyciele zatrudnieni na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w: 
a) urzędach organów administracji rządowej, 
b) kuratoriach oświaty, 
c) specjalistycznej jednostce nadzoru, 
d) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych, 
e) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych, 
3. nauczyciele urlopowani lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 9e ust. 1 Karty Nauczyciela dyrektor szkoły może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (bądź po upływie 3 lat – w przypadku posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora), jeżeli:

- posiada nieprzerwany okres pracy na stanowisku dyrektora wynoszący co najmniej 3 lata (bądź co najmniej 2 lata – jeżeli posiada co najmniej stopień naukowy doktora);
- legitymuje się wyróżniającą oceną pracy.

Dokumentacja załączana do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego składanego przez dyrektora szkoły powinna obejmować w szczególności:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;
2) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;
3) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;
4) dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poświadczoną kopię;
5) sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania;
6) wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szkoły.
 

Dostęp do bazy 20 tys. pytań i odpowiedzi oraz bieżących informacji i komentarzy zapewnia program Prawo Oświatowego. Zamów>>

@page_break@

Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 9e ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela – zatrudniony na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, załącza do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego następującą dokumentację:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;
2) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;
3) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;
4) dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poświadczoną kopię;
5)sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zwierające informację o sposobie realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem
Nauczyciel, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela – urlopowany na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych, załącza do wniosku o podjęcie postępowania następującą dokumentację:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;
2) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;
3)sprawozdanie z realizacji, w okresie ostatnich 3 lat, zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich – potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru;
4) w przypadku nauczyciela mianowanego - opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;
5) w przypadku nauczyciela mianowanego - dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poświadczoną kopię.


Dostęp do bazy 20 tys. pytań i odpowiedzi oraz bieżących informacji i komentarzy zapewnia program Prawo Oświatowego.
Zamów>>

 
Powyższy komentarz pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe/ABC.
Polecamy także:
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego