Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji  pomocy psychologiczno -  pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach ( Dz. U. Nr 228, poz. 1487), 31 marca to termin, do którego dyrektorzy  tworzą  dla uczniów zespoły ( par. 34  ust. 1).  Zadaniem  zespołów jest  ustalenie zakresu,  w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia oraz  określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy. W przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej -  zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich realizacji  ( par. 20 ust. 1). W przypadku uczniów, którym pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w roku szkolnym 2010 / 2011, przed zaplanowaniem kolejnych zespół ma dokonać oceny efektywności dotychczasowych form jej udzielania.   

źródło: BIP MEN, 31 marca 2011r.