Opłaty z tytułu kosztów scalenia gruntów.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 30 sierpnia 1973 r.
w sprawie opłat z tytułu kosztów scalenia gruntów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 3, poz. 13) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się zryczałtowaną opłatę w kwocie 300 zł od 1 hektara gruntów z tytułu kosztów ich scalenia przeprowadzonego na wniosek właścicieli (samoistnych posiadaczy).
2.
Zryczałtowana opłata podlega zmniejszeniu o 100 zł w razie określenia przez uczestników scalenia uproszczonych zasad szacunku porównawczego gruntów lub uznania ich za równowarte.
§  2.
1.
Po zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów naczelnik gminy (miasta i gminy) lub właściwy do spraw rolnych organ prezydium miejskiej rady narodowej miasta nie stanowiącego powiatu, rady narodowej miasta stanowiącego powiat bądź dzielnicowej rady narodowej w mieście wyłączonym z województwa dokonuje wymiaru opłat dla poszczególnych uczestników według stanu posiadania gruntów przed ich scaleniem na podstawie wykazu sporządzonego przez powiatowe biuro geodezji i urządzeń rolnych.
2.
Opłaty z tytułu kosztów scalenia gruntów uiszcza się na rachunek dochodów właściwego powiatowego biura geodezji i urządzeń rolnych w terminie wyznaczonym w decyzji, który nie może przypadać wcześniej niż po upływie jednego roku od daty jej wydania i nie później niż w ciągu trzech lat od tej daty.
§  3.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach organ wymieniony w § 2 ust. 1 może zwolnić uczestnika postępowania scaleniowego od opłaty z tytułu kosztów scalenia gruntów albo rozłożyć ją na raty, płatne w ciągu trzech lat od daty decyzji.
§  4.
Jeżeli po zakończeniu postępowania scaleniowego z kompleksu gruntów rolniczej spółdzielni produkcyjnej wydziela się grunt na rzecz byłego członka tej spółdzielni tytułem jego udziału, za czynność tę pobiera się opłatę taryfową jak za techniczne czynności państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu kosztów scalenia gruntów (Monitor Polski Nr 14, poz. 95).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1973 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021