Zasady współpracy Najwyższej Izby Kontroli i rad narodowych.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 27 stycznia 1959 r.
w sprawie zasad współpracy Najwyższej Izby Kontroli i rad narodowych.

Na podstawie art. 5 i 10 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 61, poz. 330) Rada Państwa ustala następujące zasady współpracy Najwyższej Izby Kontroli i rad narodowych:
§  1.
1.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej corocznie przesyła delegaturze Najwyższej Izby Kontroli, zwanej w dalszych przepisach delegaturą, sprawozdanie z wykonania budżetu województwa i wojewódzkiego planu gospodarczego.
2.
Delegatura przesyła prezydium wojewódzkiej rady narodowej oraz komisji właściwej do spraw budżetu i planu gospodarczego, w terminie 30 dni od daty otrzymania sprawozdania, uwagi i wnioski do sprawozdania z wykonania budżetu województwa i wojewódzkiego planu gospodarczego.
3.
Przewodniczący delegatury referuje na sesji wojewódzkiej rady narodowej uwagi i wnioski do sprawozdania z wykonania budżetu województwa i wojewódzkiego planu gospodarczego.
§  2.
1.
Przewodniczący delegatury przedkłada wojewódzkiej radzie narodowej ważniejsze wyniki kontroli przeprowadzonych w zakresie działalności podległych radzie narodowej organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.
2.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej przesyła materiały wymienione w ust. 1 właściwym komisjom rady. Prezydium wnosi te materiały na sesje rady na wniosek delegatury lub komisji albo z własnej inicjatywy; wyniki kontroli referuje na sesji przewodniczący delegatury.
3.
Przewodniczący delegatury przedkłada również prezydium wojewódzkiej rady narodowej ważniejsze wyniki kontroli przeprowadzonych w zakresie działalności nie podporządkowanych radom narodowym organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji, których działalność ma żywotne znaczenie dla gospodarki terenowej.
§  3.
1.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej corocznie przesyła delegaturze projekt budżetu województwa i wojewódzkiego planu gospodarczego.
2.
Przewodniczący delegatury może zgłosić prezydium wojewódzkiej rady narodowej uwagi do projektu województwa i wojewódzkiego planu gospodarczego, przesyłając je równocześnie właściwej komisji rady.
3.
Przewodniczący delegatury może o uwagach zgłoszonych prezydium poinformować na sesji budżetowej wojewódzką radę narodową.
§  4.
1.
Delegatura może za pośrednictwem prezydium wojewódzkiej rady narodowej przedkładać radom narodowym niższych stopni ważniejsze wyniki kontroli przeprowadzonych w zakresie działania tych rad.
2.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej przesyła materiały wymienione w ust. 1 prezydiom właściwych rad narodowych i odpowiednim komisjom tych rad. Prezydia właściwych rad narodowych wnoszą te materiały na sesje rad na wniosek delegatury lub komisji albo z własnej inicjatywy; wyniki kontroli referuje na sesji przewodniczący delegatury lub upoważniony przez niego przedstawiciel.
§  5.
1.
Przewodniczący delegatury lub upoważniony przez niego przedstawiciel może uczestniczyć w posiedzeniach prezydiów rad narodowych i w naradach zwoływanych przez prezydia.
2.
Przewodniczący delegatury uczestniczy osobiście bądź przez upoważnionego przedstawiciela w posiedzeniu prezydium wojewódzkiej rady narodowej, na którym omawia się zagadnienia kontroli, uchwala projekt planu gospodarczego i budżetu lub rozpatruje sprawozdania z ich wykonania.
§  6.
Przewodniczący delegatury lub upoważniony przez niego przedstawiciel może uczestniczyć w sesjach rad narodowych.
§  7.
1.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej w miarę potrzeby występuje do delegatury z wnioskami o przeprowadzenie kontroli.
2.
Komisje wojewódzkiej rady narodowej w miarę potrzeby występują do delegatury z wnioskami o przeprowadzenie kontroli, o przeprowadzenie jej z udziałem przedstawicieli komisji bądź o delegowanie przedstawiciela delegatury do udziału w kontroli przeprowadzanej przez komisje.
3.
Wnioski wymienione w ust. 2 kieruje się za pośrednictwem prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  8.
Delegatura w miarę potrzeby występuje za pośrednictwem prezydium wojewódzkiej rady narodowej do komisji rady narodowej z wnioskiem o delegowanie przedstawiciela komisji do udziału w kontroli przeprowadzanej przez delegaturę.
§  9.
Przewodniczący delegatury lub upoważniony przez niego przedstawiciel może uczestniczyć w posiedzeniach komisji rady narodowej.
§  10.
Przewodniczący delegatury uczestniczy w naradach zwoływanych przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej w sprawie zadań, form i metod kontroli społecznej.
§  11.
Postanowienia niniejszej uchwały dotyczące wojewódzkich rad narodowych stosuje się odpowiednio do miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.
§  12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021