Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
§  2. 
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
analiza stanu i zasad działania instytutów badawczych oraz podejmowanie działań na rzecz opracowania rozwiązań związanych z reformą funkcjonowania instytutów badawczych;
2)
koordynacja prac dotyczących opracowania i wdrażania rozwiązań związanych z reformą funkcjonowania instytutów badawczych, w tym rozwiązań zapewniających współpracę instytutów badawczych.
§  3. 
1. 
Pełnomocnik wykonuje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów.
2. 
Pełnomocnik może występować do organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego właściwości, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.
3. 
Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
§  4. 
Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
§  5. 
1. 
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań.
2. 
Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
§  6. 
Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.
§  7. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.414 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych.
Data aktu: 28/12/2018
Data ogłoszenia: 17/02/2022
Data wejścia w życie: 04/01/2019