Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

USTAWA
z dnia 27 stycznia 2022 r.
o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Art.  1. 

W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 177) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezes Instytutu Pamięci składa Sejmowi i Senatowi, raz w roku, informację o działalności Instytutu Pamięci oraz o działalności Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, zwanego dalej "Muzeum".";

2)
w art. 53j dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Prezes Instytutu Pamięci prowadzi Muzeum.";

3)
po rozdziale 6c dodaje się rozdział 6d w brzmieniu:

"Rozdział 6d

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Art. 53r. 1. Organizatorem Muzeum powołanego na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w państwową instytucję kultury oraz nadania statutu Muzeum (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 83) jest Prezes Instytutu Pamięci.

2. Muzeum jest państwową instytucją kultury i działa na podstawie:

1) niniejszej ustawy, z wyjątkiem art. 53m;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194);

3) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902 oraz z 2021 r. poz. 1641), z wyjątkiem art. 6 ust. 1, art. 8, art. 11, art. 23, art. 24 i art. 27;

4) statutu, o którym mowa w art. 53s.

3. Przedmiotem działania Muzeum jest upamiętnienie historii Polski i działalności Żołnierzy Wyklętych, a także działaczy podziemia antykomunistycznego i opozycji antykomunistycznej w Polsce w latach 1944-1990.

Art. 53s. Prezes Instytutu Pamięci nadaje statut Muzeum, określający w szczególności jego siedzibę i majątek, źródła finansowania, rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów, cele, zasady, formy i zakres działalności oraz organizację. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Art. 53t. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Prezes Instytutu Pamięci. Przepisów art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie stosuje się.

Art. 53u. Szczegółowe zasady postępowania z muzealiami, w razie likwidacji Muzeum, określi Prezes Instytutu Pamięci w drodze decyzji.".

Art.  2. 

Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przekazuje się do dalszego organizowania i prowadzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, zwane dalej "Muzeum".

Art.  3. 

W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy:

1)
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nada Muzeum statut, o którym mowa w art. 53s ustawy zmienianej w art. 1;
2)
nastąpi wykreślenie Muzeum z rejestru prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości i wpisanie go do rejestru prowadzonego przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Art.  4. 
1. 
Inwestycje w zakresie budowy Muzeum, zwane dalej "inwestycjami", są celem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) i obejmują w szczególności:
1)
budowę na terenie dawnego więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie obiektów budowlanych służących realizacji celów statutowych Muzeum, w tym udostępnianiu zbiorów Muzeum;
2)
budowę innych instalacji, urządzeń i obiektów niezbędnych do:
a)
wybudowania i funkcjonowania Muzeum,
b)
zabezpieczenia obiektów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;
3)
budowę dróg wewnętrznych i ciągów pieszych.
2. 
Obiekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji zostaną przeznaczone na potrzeby Muzeum lub Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. O szczegółowym przeznaczeniu obiektów decyduje Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
3. 
Nieruchomościami, na których powstaną obiekty, o których mowa w ust. 2, gospodaruje Muzeum.
4. 
Inwestycje finansuje się z budżetu państwa lub z innych źródeł.
5. 
Rada Ministrów zapewni i zagwarantuje środki z budżetu państwa na finansowanie wieloletniego projektu budowy Muzeum.
Art.  5. 

W roku 2022 w celu realizacji ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia dotacji podmiotowej, w tym wynagrodzeń, oraz dotacji celowej z części budżetu 37 Sprawiedliwość rozdział 92118 - Muzea do części budżetu 13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej oraz mając na względzie zapewnienie przejrzystości wydatków budżetu państwa i stopień ich realizacji. Do czasu wejścia w życie rozporządzenia wydatki mogą być realizowane w ramach dotychczasowych części, działów i rozdziałów.

Art.  6. 

Decyzja o pozwoleniu na budowę Muzeum, jak i decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę poszczególnych elementów konstrukcyjnych na terenie objętym budową, wskazane w załączniku do ustawy, nie wygasają przed dniem 31 grudnia 2023 r.

Art.  7. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6 i załącznika do ustawy, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

Decyzje o pozwoleniach dotyczących budowy Muzeum:
1)
decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2019 r. nr 160/MOK/2019 w przedmiocie pozwolenia na budowę;
2)
decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 stycznia 2019 r. nr 4/MOK/2019 w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę budynku nr 11;
3)
decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 stycznia 2019 r. nr 6/MOK/2019 w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę budynku nr 07 i 08;
4)
decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 stycznia 2019 r. nr 7/MOK/2019 w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę budynku nr 13;
5)
decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2019 r. nr 11/MOK/2019 w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę wieży strażniczej A.

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.375

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Data aktu: 27/01/2022
Data ogłoszenia: 14/02/2022
Data wejścia w życie: 01/01/2022, 17/03/2022