Sposób i tryb prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie sposobu i trybu prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Na podstawie art. 211a ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa sposób i tryb prowadzenia przez nadzorcę układu akt, o których mowa w art. 211a ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, zwanej dalej "ustawą”, oraz zbioru dokumentów, o których mowa w art. 211a ust. 2 ustawy, w tym stosowane urządzenia ewidencyjne, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów.
§  2. 
Nadzorca układu prowadzi urządzenie ewidencyjne w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 53 § 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236), zwanym dalej "systemem teleinformatycznym", w postaci repertorium "GRz-nu" dla spraw o zatwierdzenie układu.
§  3. 
Nadzorca układu prowadzi akta, o których mowa w art. 211a ust. 1 ustawy, zwane dalej "aktami sprawy", oraz zbiór dokumentów odrębnie dla każdego dłużnika.

Rozdział  2

Akta sprawy

§  4. 
Nadzorca układu zakłada akta sprawy w systemie teleinformatycznym niezwłocznie po ustaleniu dnia układowego.
§  5. 
Sygnatura akt sprawy prowadzonej przez nadzorcę układu składa się:
1)
z kodu wydziału sądu restrukturyzacyjnego właściwego dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika, a jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej głównego ośrodka podstawowej działalności - z kodu wydziału sądu restrukturyzacyjnego właściwego dla miejsca zwykłego pobytu albo siedziby dłużnika, a jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zwykłego pobytu albo siedziby - z kodu wydziału sądu restrukturyzacyjnego, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika;
2)
ze znaku łamania;
3)
z oznaczenia kodu ewidencyjnego "GRz-nu";
4)
ze znaku łamania;
5)
z numeru porządkowego sprawy wygenerowanego w repertorium "GRz-nu" prowadzonym w systemie teleinformatycznym;
6)
ze znaku łamania;
7)
z czterech cyfr roku kalendarzowego, w którym zostały założone akta sprawy.
§  6. 
1. 
Akta sprawy rozpoczynają się od informacji nadzorcy układu o dokonaniu przez dłużnika ustalenia dnia układowego i wskazaniu daty dnia układowego.
2. 
Do akt sprawy załącza się pisma lub dokumenty otrzymane przez nadzorcę układu, pisma wysłane przez nadzorcę układu wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata oraz inne dokumenty utworzone przez nadzorcę układu w toku postępowania, w tym obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego lub odmowę dokonania obwieszczenia wraz z uzasadnieniem, protokół przebiegu zgromadzenia wierzycieli oraz sprawozdanie nadzorcy układu wraz z załącznikami.
3. 
Do akt sprawy załącza się także spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz wstępny plan restrukturyzacyjny, o których mowa w art. 226a ust. 1 ustawy.
4. 
Do akt sprawy nie załącza się pism dotyczących czynności nadzorczych podejmowanych przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 20b ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 242 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080), art. 37g § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1166).
5. 
Nadzorca układu wprowadza treść pism, o których mowa w art. 196b ust. 2 ustawy, do akt sprawy, prowadzonych w systemie teleinformatycznym, z wykorzystaniem formularzy elektronicznych udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Nadzorca układu sporządza cyfrowe odwzorowanie dokumentu złożonego w postaci papierowej i załącza do akt sprawy.
§  7. 
1. 
Akta sprawy udostępnia się uczestnikom postępowania za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.
2. 
Nadzorca układu udostępnia akta sprawy w biurze za pośrednictwem systemu teleinformatycznego osobom, o których mowa w ust. 1, po potwierdzeniu przez nie swojej tożsamości, a innym osobom również po dostatecznym usprawiedliwieniu potrzeby zapoznania się z tymi aktami, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
3. 
Udostępnienie akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości następuje przez zgłoszenie przez tę służbę żądania wglądu do akt w systemie teleinformatycznym.

Rozdział  3

Zbiór dokumentów

§  8. 
1. 
Nadzorca układu niezwłocznie po ustaleniu dnia układowego zakłada zbiór dokumentów dla pism i dokumentów papierowych.
2. 
Zbiór dokumentów umieszcza się w oddzielnej okładce oznaczonej sygnaturą sprawy dłużnika prowadzonej przez nadzorcę układu w systemie teleinformatycznym.
3. 
Zbiór dokumentów rozpoczyna się od karty przeglądowej, na której są zamieszczane następujące dane:
1)
sygnatura akt sprawy;
2)
imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwa;
3)
firma dłużnika;
4)
numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej, a także NIP dłużnika, jeżeli dłużnik ma taki numer;
5)
adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail dłużnika i pełnomocnika dłużnika, o ile pełnomocnik został ustanowiony;
6)
jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
7)
oznaczenie sądu restrukturyzacyjnego właściwego dla dłużnika;
8)
data dnia układowego;
9)
data obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jeżeli dokonano obwieszczenia;
10)
data odmowy dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jeżeli nadzorca układu odmówił dokonania takiego obwieszczenia;
11)
imię i nazwisko nadzorcy układu oraz informacja, czy nadzorca układu posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a w przypadku spółek handlowych pełniących funkcję nadzorcy układu - nazwa spółki oraz jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
12)
adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu nadzorcy układu;
13)
spis pism wpływających do zbioru dokumentów w toku postępowania ze wskazaniem daty wpływu oraz karty, na której zamieszczono pismo w zbiorze dokumentów.
4. 
Kartę przeglądową, o której mowa w ust. 3, umieszcza się na początku każdego tomu zbioru dokumentów.
5. 
W przypadku zmiany danych zawartych na karcie przeglądowej, o której mowa w ust. 3, są one aktualizowane na bieżąco.
§  9. 
1. 
Do zbioru dokumentów załącza się pisma, oświadczenia lub dokumenty papierowe otrzymane przez nadzorcę układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego, pisma papierowe wysłane przez nadzorcę układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata oraz dokumenty utworzone przez nadzorcę układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego według daty ich wpływu lub utworzenia przez nadzorcę układu.
2. 
Koperty, w których nadesłano pisma, załącza się do zbioru dokumentów tylko wówczas, gdy data stempla pocztowego stanowi podstawę ustalenia terminu, z którego upływem wiążą się określone skutki procesowe.
3. 
Cyfrowe odwzorowanie koperty załącza się do akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym.
4. 
Jeżeli pismo zostało złożone nadzorcy układu lub osobie przez niego upoważnionej do rąk własnych, na piśmie umieszcza się adnotację o dacie jego złożenia.
§  10. 
1. 
Zbiór dokumentów prowadzonych w postaci papierowej łączy się w sposób zapewniający jego trwałość, kompletność i integralność. Poszczególne karty są numerowane na bieżąco.
2. 
O zmianie numeracji kart czyni się wzmiankę i podaje się przyczynę zmiany. Wzmiankę zamieszcza się na karcie, na której zmieniono numerację, a gdy zmiana dotyczy numeracji kilku kolejnych kart - na pierwszej z nich.
3. 
Zbiór dokumentów, którego zawartość nie przekracza 200 kart, stanowi jeden tom. Na ostatniej stronie poświadcza się liczbę kart zawartych w tomie.
4. 
Po przekroczeniu 200 kart w zbiorze dokumentów zakłada się następny tom zbioru dokumentów w określonej sprawie, zachowując ciągłość numeracji kart. Na okładkach oznacza się cyfrą rzymską kolejne numery poszczególnych tomów.
5. 
Jeżeli zbiór dokumentów składa się z większej liczby tomów niż jeden tom, na okładce pierwszego tomu pod sygnaturą zamieszcza się informację o łącznej liczbie tomów w zbiorze dokumentów.
6. 
Po zakończeniu postępowania na wewnętrznej stronie tytułowej okładki zbioru dokumentów wpisuje się liczbę kart zawartych w zbiorze dokumentów.
§  11. 
1. 
Nadzorca układu przechowuje zbiór dokumentów w biurze, do którego dostęp mają wyłącznie ten nadzorca układu oraz osoby przez niego upoważnione. Nadzorca układu informuje sąd o miejscu przechowywania zbioru dokumentów.
2. 
Nadzorca układu udostępnia zbiór dokumentów służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości na jej wezwanie.
§  12. 
Odpisy dokumentów ze zbioru dokumentów są odręcznie podpisane przez nadzorcę układu albo osobę przez niego upoważnioną i zawierają:
1)
adnotację "odpis";
2)
datę sporządzenia odpisu;
3)
numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję nadzorcy układu oraz
4)
czytelne imię i nazwisko osoby podpisującej odpis.

Rozdział  4

Repertorium "GRz-nu"

§  13. 
W repertorium "GRz-nu" odnotowuje się:
1)
numer porządkowy sprawy;
2)
imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę;
3)
firmę dłużnika;
4)
numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej, a także NIP dłużnika, jeżeli dłużnik ma taki numer;
5)
jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
6)
imię i nazwisko nadzorcy układu oraz informację, czy nadzorca układu posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a w przypadku spółek handlowych pełniących funkcję nadzorcy układu - nazwę spółki oraz jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
7)
adres korespondencyjny, numer telefonu i adres e-mail nadzorcy układu;
8)
oznaczenie sądu restrukturyzacyjnego właściwego dla dłużnika wraz z adresem tego sądu;
9)
datę dnia układowego;
10)
datę obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
11)
datę odmowy dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
12)
datę doręczenia dłużnikowi odmowy dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego wraz z uzasadnieniem;
13)
datę wniesienia skargi na odmowę dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
14)
datę zawiadomienia dłużnika o uwzględnieniu skargi przez nadzorcę układu;
15)
datę i sygnaturę postanowienia sądu w przedmiocie rozpoznania skargi na odmowę dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego wraz ze wskazaniem przedmiotu rozstrzygnięcia;
16)
datę zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem;
17)
datę i sygnaturę postanowienia sądu w przedmiocie uchylenia skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
18)
datę wniesienia zażalenia na postanowienie sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie uchylenia skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
19)
datę uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie uchylenia skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
20)
datę obwieszczenia postanowienia sądu o uchyleniu skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
21)
datę złożenia wniosku do sądu o zatwierdzenie układu;
22)
sygnaturę akt sądowych "GRz" dla sprawy po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu;
23)
datę poinformowania dłużnika o niemożności zawarcia układu.
§  14. 
W repertorium "GRz-nu" zakreśla się numer porządkowy sprawy jako zakończonej w następujących przypadkach:
1)
złożenia wniosku do sądu o zatwierdzenie układu;
2)
poinformowania dłużnika o niemożności zawarcia układu;
3)
gdy układ nie został przyjęty;
4)
wygaśnięcia skutków obwieszczenia, o którym mowa w art. 226g ustawy;
5)
wydania przez sąd postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przed upływem terminu 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
6)
odmowy dokonania przez nadzorcę układu obwieszczenia o dniu układowym na podstawie art. 226a ust. 3 ustawy po upływie terminu do wniesienia skargi tylko wtedy, gdy dłużnik nie złożył środka zaskarżenia albo po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o oddaleniu lub odrzuceniu skargi dłużnika, gdy dłużnik złożył środek zaskarżenia.

Rozdział  5

Przepis końcowy

§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę o ochronie zwierząt laboratoryjnych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Ma ona dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy i m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach.

Krzysztof Koślicki 29.11.2021
Czarnek: Nie ma planów przechodzenia na zdalne nauczanie

Nie ma żadnych planów wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w szkole. Nauka nadal będzie odbywać się stacjonarnie - zapowiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Radiu Wnet. Tłumaczył natomiast, że rektorzy mogą przechodzić na nauczanie zdalne na wyższych uczelniach.

Monika Sewastianowicz 26.11.2021
Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał ustawę przeciw wykorzystywaniu nieuczciwych praktyk w obrocie produktami rolnymi

Będą nowe zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową. Celem nowych przepisów jest większa ochrona producentów rolnych np. przed dużymi sieciami handlowymi. W stosunku do obowiązującej ustawy projekt wprowadza większe kompetencje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Monika Sewastianowicz 24.11.2021
Ustawa podpisana - minister sportu przyzna stypendia

Minister sportu będzie miał prawo do przyznawania z inicjatywy własnej albo na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium sportowego dla członków kadry narodowej, w wieku od 16 do 23 lat, w tym także osobom przygotowującym się do olimpiady szachowej. Takie m.in. uprawnienia nadaje podpisana właśnie przez prezydenta ustawa.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał nową umowę podatkową z Maltą

Nowe porozumienie z Maltą ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z agresywną optymalizacją. Chodzi też o wzmocnienie międzynarodowej współpracy podatkowej. Zmieniona została również stosowana metoda unikania podwójnego opodatkowania. Umowa zawiera całkowitą nowość – jest to tzw. klauzula nieruchomościowa oraz klauzula testu głównego.

Krzysztof Koślicki 19.11.2021