Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 1 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z 2018 r. poz. 893, z 2019 r. poz. 1143, 1272 i 2483 oraz z 2020 r. poz. 2169) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 po wyrazach "w załączniku nr 2 do rozporządzenia," dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem § 25a,";
2)
w § 18:
a)
w ust. 1 w pkt 4 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, w przypadku zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1).",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, przepisy § 3 ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.";

3)
w § 19 w ust. 2 wyrazy "art. 74 ust. 2a i 2b" zastępuje się wyrazami "art. 74 ust. 2a-2c";
4)
po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu:

"§ 25a. W przypadku upoważnienia, o którym mowa w art. 73c ust. 1 pkt 1 ustawy, salon sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów w imieniu właściciela pojazdu składa wniosek o rejestrację pojazdu na formularzu, o którym mowa w art. 73c ust. 3 ustawy, wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w art. 73c ust. 6 ustawy.".

§  2. 
W okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. do zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającej z wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu, nie dołącza się dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 i § 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1002

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
Data aktu: 01/06/2021
Data ogłoszenia: 02/06/2021
Data wejścia w życie: 04/06/2021, 01/07/2021