Sposób i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki.

Dz.U.20.943
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki
Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej "ministrem", nie później niż w terminie 4 miesięcy przed upływem kadencji Rady Narodowego Centrum Nauki, zwanej dalej "Radą", albo terminu wymiany połowy jej składu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Rady, zwanych dalej "kandydatami".
2.  Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów zawiera w szczególności:
1) termin składania zgłoszeń kandydatów;
2) sposób składania zgłoszeń kandydatów;
3) wskazanie okresu przetwarzania danych osobowych kandydatów.
§  2. 
1.  Podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875), posiadający kategorię naukową A albo A+, zwany dalej "podmiotem zgłaszającym", może zgłosić po jednym kandydacie reprezentującym każdą dyscyplinę naukową, w której podmiot ten posiada jedną z tych kategorii naukowych, z tym że nie więcej niż dwóch kandydatów w ramach jednej dziedziny nauki.
2.  Organizacja reprezentująca środowisko naukowe, zwana dalej "organizacją zgłaszającą", może zgłosić dwóch kandydatów.
§  3. 
1.  Zgłoszenie kandydata zawiera:
1) wskazanie podmiotu zgłaszającego albo organizacji zgłaszającej;
2) imię i nazwisko, stopień naukowy lub tytuł profesora oraz adres do korespondencji kandydata;
3) wskazanie dyscypliny naukowej i dziedziny nauki reprezentowanych przez kandydata, zgodnych z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
4) opis dorobku naukowego i informacje o bieżącej aktywności naukowej kandydata;
5) uzasadnienie.
2.  Do zgłoszenia kandydata dołącza się oświadczenia tego kandydata o:
1) wyrażeniu zgody na kandydowanie;
2) spełnianiu wymagań określonych dla członka Rady w art. 15 ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
3) znajomości wymagań określonych dla członka Rady w art. 15 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.
§  4. 
1.  Oceny formalnej i oceny merytorycznej zgłoszeń kandydatów dokonuje Zespół Identyfikujący Członków Rady, zwany dalej "Zespołem", na posiedzeniach.
2.  Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności:
1) imiona i nazwiska uczestników posiedzenia;
2) przyjęty porządek obrad;
3) wynik oceny formalnej lub oceny merytorycznej.
§  5. 
1.  Ocena formalna obejmuje sprawdzenie, czy zgłoszenie kandydata:
1) zostało złożone:
a) w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 1 ust. 1,
b) przez podmiot zgłaszający albo przez organizację zgłaszającą;
2) spełnia wymagania, o których mowa w § 3.
2.  Zgłoszenia kandydatów:
1) złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu, o którym mowa w § 1 ust. 1,
2) niespełniające wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b lub w § 3

- nie podlegają ocenie merytorycznej.

3.  Na podstawie wyników oceny formalnej Zespół sporządza listę kandydatów, których zgłoszenia będą podlegały ocenie merytorycznej, zawierającą imię i nazwisko każdego kandydata, jego stopień naukowy lub tytuł profesora oraz wskazanie reprezentowanej przez niego dziedziny nauki i przekazuje tę listę ministrowi wraz z protokołem z posiedzenia.
4.  Listę, o której mowa w ust. 3, minister zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
§  6. 
1.  Ocena merytoryczna obejmuje analizę dorobku naukowego i bieżącej aktywności naukowej kandydatów.
2.  Na podstawie wyników oceny merytorycznej Zespół sporządza listę, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, zawierającą imię i nazwisko każdego kandydata, jego stopień naukowy lub tytuł profesora oraz wskazanie reprezentowanej przez niego dziedziny nauki.
3.  Zespół sporządza listę w taki sposób, aby znaleźli się na niej przedstawiciele:
1) różnych dziedzin nauki reprezentowanych przez kandydatów zamieszczonych na liście, o której mowa w § 5 ust. 3,
2) różnych rodzajów podmiotów zgłaszających, których kandydaci zostali zamieszczeni na liście, o której mowa w § 5 ust. 3,
3) organizacji zgłaszających, których kandydaci zostali zamieszczeni na liście, o której mowa w § 5 ust. 3

- i przekazuje ją ministrowi wraz z protokołem z posiedzenia.

§  7.  W latach 2020 i 2022:
1) uczelnia, która na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695 i 875) wstąpiła w ogół praw i obowiązków jej podstawowej jednostki organizacyjnej, która posiadała kategorię naukową A+ albo A,
2) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4-6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadający kategorię naukową A+ albo A

- może zgłosić dwóch kandydatów do Rady w dziedzinie nauki, do której należą dyscypliny naukowe, w których prowadzi działalność naukową.

§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. poz. 1220), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r. zgodnie z art. 349 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695 i 875).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.943

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki.
Data aktu: 20/05/2020
Data ogłoszenia: 27/05/2020
Data wejścia w życie: 11/06/2020