Poprawki do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r.Londyn.2018.04.13. 2018.10.26. 2019.05.17.

Dz.U.2020.2118
POPRAWKI
do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r.,
przyjęte w Londynie w dniach 13 kwietnia 2018 r., 26 października 2018 r. i 17 maja 2019 r.
Przekład

Rezolucja MEPC.301(72)

(Przyjęta w dniu 13 kwietnia 2018 r.)

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO PROTOKOŁU Z 1997 R. UZUPEŁNIAJĄCEGO MIĘDZYNARODOWĄ KONWENCJĘ O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI Z 1973 R., ZMODYFIKOWANĄ PRZYNALEŻNYM DO NIEJ PROTOKOŁEM z 1978 R.

Poprawki do załącznika VI do MARPOL

(ECA i wymagany EEDI dla statków towarowych ro-ro i statków pasażerskich ro-ro)

KOMITET OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO,

przywołując artykuł 38 litera a) konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej w sprawie funkcji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego nadanych mu na mocy międzynarodowych konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki i kontroli tego zanieczyszczania,

mając na uwadze artykuł 16 Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r. zmodyfikowanej przynależnymi do niej protokołami z 1978 r. i 1997 r. (MARPOL), który precyzuje procedurę wprowadzania poprawek i powierza odpowiedniemu organowi Organizacji funkcję rozpatrywania poprawek do przyjęcia przez Strony,

po rozważeniu podczas siedemdziesiątej drugiej sesji, zaproponowanych poprawek do załącznika VI do MARPOL dotyczących ECA i wymaganego EEDI dla statków towarowych ro-ro i statków pasażerskich ro-ro,

1 przyjmuje, zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera d) MARPOL poprawki do załącznika VI, których treść przedstawiono w załączniku do niniejszej rezolucji;

2 określa, zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera f) podpunkt (iii) MARPOL, że poprawki te zostaną uznane za zaakceptowane w dniu 1 marca 2019 r., chyba że przed tym dniem nie mniej niż jedna trzecia Stron lub Strony, których połączone floty handlowe stanowią nie mniej niż 50% tonażu brutto światowej floty handlowej, zakomunikują Organizacji swój sprzeciw wobec tych poprawek;

3 zaprasza Strony do odnotowania, że zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera g) podpunkt (ii) MARPOL wspomniane poprawki wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r. po ich akceptacji zgodnie z ustępem 2 powyżej;

4 zaprasza ponadto Strony do rozważenia stosowania wyżej wymienionych poprawek do prawidła 21 załącznika VI do MARPOL dotyczących nowych parametrów dla określania wartości referencyjnych EEDI dla statków uprawnionych do podnoszenia ich bandery tak szybko, jak to możliwe przed wejściem w życie tych poprawek;

5 zwraca się do Sekretarza Generalnego, żeby zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera e) MARPOL przekazał wszystkim Stronom MARPOL, uwierzytelnione kopie niniejszej rezolucji oraz treść poprawek zawartych w załączniku;

6 zwraca się ponadto do Sekretarza Generalnego, żeby przekazał Członkom Organizacji, niebędącym Stronami MARPOL, kopie niniejszej rezolucji oraz załącznika do niej.

Załącznik

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA VI DO MARPOL

(ECA i wymagany EEDI dla statków towarowych ro-ro i statków pasażerskich ro-ro)

Prawidło 13 - Tlenki azotu (NOx)

1 W ustępie 5.3, wyrazy: "obszar kontroli emisji wyznaczony zgodnie z ustępem 6 niniejszego prawidła" zastępuje się wyrazami: "obszar kontroli III poziomu emisji NOx".

Prawidło 21 - Wymagany EEDI

2 W tabeli 2 (Parametry do wyznaczenia wartości linii odniesienia dla różnych typów statków) ustępu 3, wiersze 2.34 i 2.35 dla statków towarowych ro-ro i statków pasażerskich ro-ro zastępuje się następująco:

2.34 Statek towarowy Ro-ro 1405,15 DWT statku 0,498
1686,17* DWT statku, gdy DWT 17 000 *
17000, gdy DWT> 17 000 *
2.35 Statek pasażerski Ro-ro 752,16 DWT statku 0,381
902,59* DWT statku, gdy DWT wynosi 10 000 *
10 000, gdy DWT> 10 000 *

* do stosowania od fazy 2 i później.

Rezolucja MEPC.305(73)

(Przyjęta w dniu 26 października 2018 r.)

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO PROTOKOŁU Z 1997 R. UZUPEŁNIAJĄCEGO MIĘDZYNARODOWĄ KONWENCJĘ O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI Z 1973 R., ZMODYFIKOWANĄ PRZYNALEŻNYM DO NIEJ PROTOKOŁEM z 1978 R.

Poprawki do załącznika VI do MARPOL

(Zakaz przewozu niezgodnego paliwa olejowego przeznaczonego do spalenia w celach napędu lub operacji na pokładzie statku)

KOMITET OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO,

przywołując artykuł 38 litera a) konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej w sprawie funkcji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego nadanych mu na mocy międzynarodowych konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki i kontroli tego zanieczyszczania,

mając na uwadze artykuł 16 Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r. zmodyfikowanej przynależnymi do niej protokołami z 1978 r. i 1997 r. (MARPOL), który precyzuje procedurę wprowadzania poprawek i powierza odpowiedniemu organowi Organizacji funkcję rozpatrywania poprawek do przyjęcia przez Strony,

po rozważeniu podczas siedemdziesiątej trzeciej sesji, zaproponowanych poprawek do załącznika VI do MARPOL dotyczących zakazu przewozu niezgodnego paliwa olejowego przeznaczonego do spalenia w celach napędu lub operacji na pokładzie statku,

1 przyjmuje, zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera d) MARPOL poprawki do załącznika VI, których treść przedstawiono w załączniku do niniejszej rezolucji;

2 określa, zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera f) podpunkt (iii) MARPOL, że poprawki te zostaną uznane za zaakceptowane w dniu 1 września 2019 r., chyba że przed tym dniem nie mniej niż jedna trzecia Stron lub Strony, których połączone floty handlowe stanowią nie mniej niż 50% tonażu brutto światowej floty handlowej, zakomunikują Organizacji swój sprzeciw wobec tych poprawek;

3 zaprasza Strony do odnotowania, że zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera g) podpunkt (ii) MARPOL wspomniane poprawki wchodzą w życie z dniem 1 marca 2020 r. po ich akceptacji zgodnie z ustępem 2 powyżej;

4 zwraca się do Sekretarza Generalnego, żeby zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera e) MARPOL przekazał wszystkim Stronom MARPOL, uwierzytelnione kopie niniejszej rezolucji oraz treść poprawek zawartych w załączniku;

5 zwraca się ponadto do Sekretarza Generalnego, żeby przekazał Członkom Organizacji, niebędącym Stronami MARPOL, kopie niniejszej rezolucji oraz załącznika do niej.

Załącznik

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA VI DO MARPOL

(Zakaz przewozu niezgodnego paliwa olejowego przeznaczonego do spalenia w celach napędu lub operacji na pokładzie statku)

Załącznik VI

Przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez statki

Prawidło 14

Tlenki siarki (SOx) i cząstki stałe

Wymagania ogólne

1 Ustęp 1 otrzymuje brzmienie::

"1 Zawartość siarki w paliwie olejowym używanym lub przewożonym do użytku na statku nie może przekraczać 0,50% m/m."

Wymagania w granicach obszarów kontroli emisji

2 Ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"3 Do celów niniejszego prawidła obszarem kontroli emisji jest każdy obszar morski, w tym obszar portu, wyznaczony przez Organizację zgodnie z kryteriami i procedurami określonymi w uzupełnieniu III do niniejszego załącznika. Obszarami kontroli emisji objętymi niniejszym prawidłem są:

1 obszar Morza Bałtyckiego zdefiniowany w prawidle 1.11.2 załącznika I do niniejszej konwencji;

2 obszar Morza Północnego zdefiniowany w prawidle 1.14.6 załącznika V do niniejszej konwencji;

3 Północnoamerykański Obszar Kontroli Emisji, który oznacza obszar wyznaczony współrzędnymi określonymi w uzupełnieniu VII niniejszego załącznika; oraz

.4 Obszar Kontroli Emisji Morza Karaibskiego Stanów Zjednoczonych, który oznacza obszar wyznaczony współrzędnymi określonymi w uzupełnieniu VII niniejszego załącznika."

3 Ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

"4 Podczas przebywania statku w obszarze kontroli emisji, zawartość siarki w paliwie olejowym używanym na statku nie może przekraczać 0,10% m/m."

4 Podtytuł: "Przegląd wymagań" i ustępy 8, 9 i 10 zostają usunięte.

Uzupełnienie I

Wzór Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza (IAPP) (Prawidło 8)

Załącznik do Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza (Świadectwo IAPP)

5 Ustępy 2.3.1 i 2.3.2 otrzymują następujące brzmienie oraz dodany zostaje nowy ustęp 2.3.3:

"2.3.1 Podczas eksploatacji poza obszarem kontroli emisji, wymienionym w prawidle 14.3, na statku stosuje się:

1 paliwo olejowe o zawartości siarki wykazanej w dokumentach dostawy paliwa, nieprzekraczającej limitowanej wartości 0,50% m/m, i/lub

............................................................................................................... 

2 wymienione w ustępie 2.6 równoważne urządzenie, uznane zgodnie z wymaganiami prawidła 4.1, które redukuje emisję SOx co najmniej tak skutecznie, jak przy używaniu paliwa olejowego o zawartości siarki nieprzekraczającej limitowanej wartości 0,50% m/m

............................................................................................................... 

2.3.2 Podczas eksploatacji w obszarze kontroli emisji, wymienionym w prawidle 14.3, na statku stosuje się:

1 paliwo olejowe o zawartości siarki wykazanej w dokumentach dostawy paliwa, nieprzekraczającej limitowanej wartości 0,10% m/m, i/lub

............................................................................................................... 

2 wymienione w ustępie 2.6 równoważne urządzenie, uznane zgodnie z wymaganiami prawidła 4.1, które redukuje emisję SOx co najmniej tak skutecznie, jak przy używaniu paliwa olejowego o zawartości siarki nieprzekraczającej limitowanej wartości 0,10% m/m

............................................................................................................... 

2.3.3 Na statku, który nie stosuje wymienionego w ustępie 2.6 równoważnego urządzenia, uznanego zgodnie z wymaganiami prawidła 4.1, zawartość siarki w paliwie olejowym przewożonym w celu użycia na tym statku nie przekracza wykazanej w dokumentach dostawy paliwa wartości 0,50% m/m

............................................................................................................... "

REZOLUCJA MEPC.314(74)

Przyjęta w dniu 17 maja 2019 r.

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI Z 1973 R., ZMODYFIKOWANEJ PRZYNALEŻNYM DO NIEJ PROTOKOŁEM Z 1978 R.

Poprawki do załączników I, II oraz V do MARPOL

(Elektroniczne książki zapisów)

KOMITET OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO,

przywołując artykuł 38 litera a) konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej w sprawie funkcji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego nadanych mu na mocy międzynarodowych konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki i kontroli tego zanieczyszczania,

przywołując także artykuł 16 Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., zmodyfikowanej przynależnym do niej Protokołem z 1978 r. (MARPOL), który precyzuje procedurę wprowadzania poprawek oraz powierza odpowiedniemu organowi Organizacji funkcję rozpatrywania i przyjmowania poprawek do niej,

po rozważeniu, podczas siedemdziesiątej czwartej sesji, zaproponowanych poprawek do załączników I, II oraz V do MARPOL dotyczących elektronicznych książek zapisów, które to poprawki zostały rozpowszechnione zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera a) MARPOL,

1 przyjmuje, zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera d) MARPOL, poprawki do załączników I, II oraz V do MARPOL, których treść przedstawiono w załączniku do niniejszej rezolucji;

2 określa, zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera f) podpunkt (iii) MARPOL, że poprawki te zostaną uznane za zaakceptowane w dniu 1 kwietnia 2020 r., chyba że przed tym dniem co najmniej jedna trzecia Stron lub Strony posiadające floty handlowe stanowiące łącznie nie mniej niż 50 procent pojemności brutto światowej floty handlowej zgłoszą Organizacji swój sprzeciw wobec tych poprawek;

3 zaprasza Strony do odnotowania, że zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera g) podpunkt (ii) MARPOL wspomniane poprawki wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r. po ich akceptacji zgodnie z ustępem 2 powyżej;

4 zwraca się do Sekretarza Generalnego, żeby zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera e) MARPOL przekazał wszystkim Stronom MARPOL, uwierzytelnione kopie niniejszej rezolucji oraz treść poprawek zawartych w załączniku;

5 zwraca się ponadto do Sekretarza Generalnego, żeby przekazał Członkom Organizacji, niebędącym Stronami MARPOL, kopie niniejszej rezolucji oraz załącznika do niej.

ZAŁĄCZNIK

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKÓW I, II oraz V DO MARPOL

(Elektroniczne książki zapisów)

ZAŁĄCZNIK I DO MARPOL

PRZEPISY O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU OLEJAMI

Prawidło 1 - Definicje

1 Dodaje się nowy ustęp 39 w brzmieniu:

"39 Elektroniczna Książka Zapisów oznacza urządzenie lub system zatwierdzone przez Administrację, używane do elektronicznego rejestrowania wymaganych wpisów dotyczących zrzutów, transferów i innych operacji zgodnie z wymogami niniejszego załącznika, zamiast wersji papierowej książki zapisów."

Prawidło 17 - Książka zapisów olejowych, Część I - Operacje w obrębie pomieszczeń maszynowych

2 Drugie zdanie ustępu 1 otrzymuje brzmienie:

"Książka zapisów olejowych, prowadzona jako część oficjalnego dziennika pokładowego statku lub jako elektroniczna książka zapisów zatwierdzona przez Administrację z uwzględnieniem Wytycznych opracowanych przez Organizację lub prowadzona inaczej, ma mieć format określony w uzupełnieniu III do niniejszego załącznika."

3 W drugim zdaniu ustępu 4, po wyrazach: "a każda zapełniona strona" dodaje się wyrazy: "lub grupa wpisów elektronicznych".

Prawidło 36 - Książka zapisów olejowych, Część II - Operacje ładunkowo-balastowe

4 Drugie zdanie ustępu 1 otrzymuje brzmienie:

"Książka zapisów olejowych, Część II, prowadzona jako część oficjalnego dziennika pokładowego statku lub jako elektroniczna książka zapisów zatwierdzona przez Administrację z uwzględnieniem Wytycznych opracowanych przez Organizację lub prowadzona inaczej, ma mieć format określony w uzupełnieniu III do niniejszego załącznika."

5 W drugim zdaniu ustępu 5, po wyrazach: "a każda zapełniona strona" dodaje się wyrazy: "lub grupa wpisów elektronicznych".

ZAŁĄCZNIK II DO MARPOL

PRZEPISY O KONTROLI ZANIECZYSZCZANIA SZKODLIWYMI SUBSTANCJAMI CIEKŁYMI PRZEWOŻONYMI LUZEM

Prawidło 1 - Definicje

6 Dodaje się nowy ustęp 22 w brzmieniu:

"22 Elektroniczna Książka Zapisów oznacza urządzenie lub system zatwierdzone przez Administrację, używane do elektronicznego rejestrowania wymaganych wpisów dotyczących zrzutów, transferów i innych operacji zgodnie z wymogami niniejszego załącznika, zamiast wersji papierowej książki zapisów."

Prawidło 15 - Książka zapisów ładunkowych

7 Dotychczasowy ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"Na każdym statku, do którego niniejszy załącznik ma zastosowanie, powinna znajdować się Książka zapisów ładunkowych, prowadzona jako część oficjalnego dziennika pokładowego statku lub jako elektroniczna książka zapisów zatwierdzona przez Administrację z uwzględnieniem Wytycznych opracowanych przez Organizację lub prowadzona inaczej, która ma mieć format określony w uzupełnieniu 2 do niniejszego załącznika."

8 W pierwszym zdaniu ustępu 4, po wyrazach: "a każda strona" dodaje się wyrazy: "lub grupa wpisów elektronicznych".

ZAŁĄCZNIK V DO MARPOL

PRZEPISY O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU ODPADAMI ZE STATKÓW

Prawidło 1 - Definicje

9 Dodaje się nowy ustęp 19 w brzmieniu:

"19 Elektroniczna Książka Zapisów oznacza urządzenie lub system zatwierdzone przez Administrację, używane do elektronicznego rejestrowania wymaganych wpisów dotyczących zrzutów, transferów i innych operacji zgodnie z wymogami niniejszego załącznika, zamiast wersji papierowej książki zapisów."

Prawidło 10 - Tablice informacyjne, Plan postępowania z odpadami, prowadzenie zapisów o odpadach

10 Drugie zdanie pierwszego akapitu ustępu 3 otrzymuje brzmienie:

"Książka zapisów o postępowaniu z odpadami, prowadzona jako część oficjalnego dziennika pokładowego statku lub jako elektroniczna książka zapisów zatwierdzona przez Administrację z uwzględnieniem Wytycznych opracowanych przez Organizację lub prowadzona inaczej, ma mieć format określony w uzupełnieniu II do niniejszego załącznika."

11 W drugim zdaniu ustępu 3.1, po wyrazach: "Każda zapisana strona" dodaje się wyrazy: "lub grupa wpisów elektronicznych".

Rezolucja MEPC.316(74)

Przyjęta w dniu 17 maja 2019 r.

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO PROTOKOŁU Z 1997 R. UZUPEŁNIAJĄCEGO MIĘDZYNARODOWĄ KONWENCJĘ O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI Z 1973 R., ZMODYFIKOWANĄ PRZYNALEŻNYM DO NIEJ PROTOKOŁEM z 1978 R.

Poprawki do załącznika VI do MARPOL

(Elektroniczne książki zapisów oraz wymagania w zakresie EEDI dla statków ze wzmocnieniem przeciwlodowym)

KOMITET OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO,

przywołując artykuł 38 litera a) konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej w sprawie funkcji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego nadanych mu na mocy międzynarodowych konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki i kontroli tego zanieczyszczania,

przywołując także artykuł 16 Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r. zmodyfikowanej przynależnymi do niej protokołami z 1978 r. i 1997 r. (MARPOL), który precyzuje procedurę wprowadzania poprawek i powierza odpowiedniemu organowi Organizacji funkcję rozpatrywania poprawek do przyjęcia przez Strony,

po rozważeniu podczas siedemdziesiątej czwartej sesji, zaproponowanych poprawek do załącznika VI do MARPOL dotyczących elektronicznych książek zapisów oraz wymagań w zakresie EEDI dla statków ze wzmocnieniem przeciwlodowym, które to poprawki zostały rozesłane zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera a) MARPOL,

1 przyjmuje, zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera d) MARPOL poprawki do załącznika VI, których treść przedstawiono w załączniku do niniejszej rezolucji;

2 określa, zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera f) podpunkt (iii) MARPOL, że poprawki te zostaną uznane za zaakceptowane w dniu 1 kwietnia 2020 r., chyba że przed tym dniem nie mniej niż jedna trzecia Stron lub Strony, których połączone floty handlowe stanowią nie mniej niż 50% tonażu brutto światowej floty handlowej, zakomunikują Organizacji swój sprzeciw wobec tych poprawek;

3 zaprasza Strony do odnotowania, że zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera g) podpunkt (ii) MARPOL wspomniane poprawki wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r. po ich akceptacji zgodnie z ustępem 2 powyżej;

4 zwraca się do Sekretarza Generalnego, żeby zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera e) MARPOL przekazał wszystkim Stronom MARPOL, uwierzytelnione kopie niniejszej rezolucji oraz treść poprawek zawartych w załączniku;

5 zwraca się ponadto do Sekretarza Generalnego, żeby przekazał Członkom Organizacji, niebędącym Stronami MARPOL, kopie niniejszej rezolucji oraz załącznika do niej.

Załącznik

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA VI DO MARPOL

(Elektroniczne książki zapisów oraz wymagania w zakresie EEDI dla statków ze wzmocnieniem przeciwlodowym)

Prawidło 2 - Definicje

1 Ustęp 42 otrzymuje brzmienie:

"42 Kodeks polarny oznacza Międzynarodowy kodeks eksploatacji statków na wodach polarnych, składający się z wprowadzenia, z części I-A i części II-A oraz części I-B i II-B, przyjęty na mocy rezolucji MSC.385(94) oraz MEPC.264(68), wraz z wszelkimi zmianami, pod warunkiem, że:

1 poprawki dotyczące przepisów środowiskowych znajdujące się we wprowadzeniu oraz w rozdziale I części II-A Kodeksu polarnego zostaną przyjęte, wejdą w życie i zaczną obowiązywać zgodnie z postanowieniami artykułu 16 niniejszej Konwencji odnoszącego się do procedur wprowadzania poprawek do uzupełnienia do załącznika; oraz

2 poprawki do części II-B Kodeksu polarnego zostaną przyjęte przez Komitet Ochrony Środowiska Morskiego zgodnie z jego procedurą.

2. Dodaje się nowy ustęp 51 w brzmieniu:

"51 Elektroniczna Książka Zapisów oznacza urządzenie lub system zatwierdzone przez Administrację, używane do elektronicznego rejestrowania wymaganych wpisów dotyczących zrzutów, transferów i innych operacji zgodnie z wymogami niniejszego załącznika, zamiast wersji papierowej książki zapisów."

Prawidło 12 - Substancje zubożające warstwę ozonową

3 W drugim zdaniu ustępu 6 wyrazy: "systemu zapisu" zastępuje się wyrazami: "książki zapisów"

4 Na końcu ustępu 6 dodaje się nowe zdanie w brzmieniu:

"Elektroniczny system zapisu, o którym mowa w prawidle 12.6, przyjętym rezolucją MEPC.176 (58), będzie uważany za elektroniczną książkę zapisów, pod warunkiem, że elektroniczny system zapisu jest zatwierdzony przez Administrację w dniu lub przed pierwszym przeglądem odnowieniowym Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza (IAPP), przeprowadzonym w dniu 1 października 2020 r. lub później, ale nie później niż przed dniem 1 października 2025 r., z uwzględnieniem Wytycznych opracowanych przez Organizację"

Prawidło 13 - Tlenki azotu (NOx)

5 W ustępie 5.3 po wyrazach: "zapisuje się w dzienniku" dodaje się wyrazy: "lub elektronicznej książce zapisów".

Prawidło 14 - Tlenki siarki (SOx) i cząstki stałe

6 W ostatnim zdaniu ustępu 6 po wyrazach: "dzienniku pokładowym" dodaje się wyrazy: "lub elektronicznej książce zapisów".

Prawidło 19 - Zastosowanie

7 W ostatnim zdaniu ustępu 3 wyrazy: "statków towarowych mających zdolność łamania lodu" zastępuje się wyrazami: "statków kategorii A zgodnie z definicją w Kodeksie polarnym".

UZUPEŁNIENIE I

Wzór Międzynarodowego świadectwa (IAPP) o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza (Prawidło 8)

8 W akapicie wprowadzającym Uzupełnienia I usuwa się wyrazy: "rezolucją MEPC.176(58) w 2008 r."

UZUPEŁNIENIE VIII

Wzór Międzynarodowego świadectwa (IEE) efektywności energetycznej

9 W akapicie wprowadzającym usuwa się wyrazy: "rezolucją MEPC.203(62)".

UZUPEŁNIENIE X

Wzór Świadectwa zgodności - raportowanie zużycia paliwa olejowego

10 W akapicie wprowadzającym w pierwszym zdaniu wyraz: "przez" pomiędzy wyrazami: "zanieczyszczenia" i "statków" zastępuje się wyrazem: "ze".

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2118

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Poprawki do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r.Londyn.2018.04.13. 2018.10.26. 2019.05.17.
Data aktu: 17/05/2019
Data ogłoszenia: 30/11/2020
Data wejścia w życie: 01/10/2020