Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre surowce do produkcji środków ochrony roślin przywożone z zagranicy.

Dz.U.94.137.724
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 listopada 1994 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce do produkcji środków ochrony roślin przywożone z zagranicy.
Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312) zarządza się, co następuje:
§  1. Do dnia 31 grudnia 1995 r. ustanawia się kontyngenty celne ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.
§  2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 128, poz. 591 oraz z 1994 r. Nr 25, poz. 85, Nr 75, poz. 340, Nr 77, poz. 352, Nr 88, poz. 413, Nr 94, poz. 449 i 451 i Nr 129, poz. 642).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE ILOŚCIOWE

Pozycja Kod PCN Wyszczególnienie Ilość (w tonach)
1 2 3 4
2507 2507 00 Kaolin i inne gliny kaolinowe; nawet wypalane:
2507 00 90 0 - Pozostałe
ex 2507 00 90 0 Argirec B-24 21,8
ex 2507 00 90 0 Glinka kaolinowa 8,8
2508 2508 Inne gliny (z wyjątkiem iłów porowatych z pozycji nr 6806), andaluzyt, cyjanit i sylimanit, nawet wypalane; mullit; ziemie szmatowe i dynasowe:
2508 10 00 0 - Bentonit 1,1
ex 2508 10 00 0 Bentopharm 0,2
2526 2526 Steatyt naturalny nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (nawet kwadratowym); talk:
2526 20 00 0 - Rozdrobniony lub sproszkowany
ex 2626 20 00 0 Talk techniczny 48,0
2809 2809 Pięciotlenek fosforu; kwas fosforowy i kwasy polifosforowe:
2809 20 00 0 - Kwas fosforowy i kwasy polifosforowe
ex 2809 20 00 0 Kwas fosforowy 0,4
2811 2811 Inne kwasy nieorganiczne i inne nieorganiczne związki tlenowe niemetali:
- Pozostałe kwasy nieorganiczne:
2811 19 00 0 - - Pozostałe
ex 2811 19 00 0 Kwas krzemowy 10,2
- Inne nieorganiczne związki tlenowe

niemetali:

2811 22 00 0 - - Dwutlenek krzemu
ex 2811 22 00 0 Aerosil 200 3,2
ex 2811 22 00 0 Wessalon 57,0
ex 2811 22 00 0 Kieselsaeure Gefaelt Pulver 25,0
ex 2811 22 00 0 Tokusil-Gu-N 0,1
2815 2815 Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna); wodorotlenek potasowy (potas żrący); nadtlenki sodu lub potasu:
2815 20 - Wodorotlenek potasowy (potas żrący):
2815 20 90 0 - - W roztworze wodnym (ług potasowy lub

ciekły potas)

ex 2815 20 90 0 Wodorotlenek potasu 600,0
2827 2827 Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki:
- Pozostałe chlorki:
2827 32 00 0 - - Glinu
ex 2827 32 00 0 Trójchlorek glinu 225,0
2833 2833 Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany):
- Pozostałe siarczany:
2833 25 00 0 - - Miedzi 500,0
2836 2836 Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonowy zawierający karbaminian amonowy:
2836 30 00 0 - Wodorowęglan sodu (bikarbonat) 4,7
2839 2839 Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznych:
- Sodu:
2839 19 00 0 - - Pozostałe
ex 2839 19 00 0 Zeolex 0,5
2842 2842 Inne sole kwasów lub nadtlenokwasów nieorganicznych, wyłączając azydki:
2842 10 00 0 - Krzemiany podwójne lub złożone
ex 2842 10 00 0 Zeolex 29 12,2
2848 2848 Fosforki, nawet chemicznie nie zdefiniowane, wyłączając żelazofosfor:
2848 90 00 0 - Pozostałych metali lub niemetali
ex 2848 90 00 0 Fosforek cynku 3,5
2851 2851 00 Inne związki nieorganiczne (łącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych:
2851 00 90 0 - Pozostałe
ex 2851 00 90 0 Cyjanamid L-500 200,0
2901 2901 Węglowodory alifatyczne:
2901 10 - Nasycone:
2901 10 90 0 - - Do innych celów
ex 2901 10 90 0 Izobutan 200,0
2902 2902 Węglowodory cykliczne
- Ksyleny:
2902 44 - - Zmieszane izomery ksylenu:
2902 44 90 0 - - Do innych celów
ex 2902 44 90 0 Ksylen 620,0
2903 2903 Chlorowcowane pochodne węglowodorów:
- Nasycone chlorowcowane pochodne

węglowodorów alifatycznych:

2903 15 00 0 - - 1,2-dwuchloroetan (dwuchlorek etylenu) 200,0
- Chlorowcowane pochodne węglowodorów

aromatycznych:

2903 69 00 0 - - Pozostałe
ex 2903 69 00 0 m-dwuchlorobenzen 200,0
2905 2905 Alkohole alifatyczne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Nasycone alkohole jednowodorotlenowe:
2905 12 00 0 - - Propanol-1 (alkohol propylowy) i

propanol-2 (alkohol izopropylowy)

ex 2905 12 00 0 Izopropanol 280,0
- Diole:
2905 31 00 0 - - Glikol etylenowy (etanodiol) 5,8
2905 32 00 0 - - Glikol propylenowy (propanodiol-1,2) 13,0
2907 2907 Fenole; fenoloalkohole:
- Monofenole:
2907 12 00 0 - - Krezole i ich sole
ex 2907 12 00 0 o-krezol 1400,0
ex 2907 12 00 0 BHT 0,5
2909 2909 Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet chemicznie nie zdefiniowane) oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Etery alifatyczne i ich chlorowcowane,

sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane

pochodne:

290919 00 0 - - Pozostałe
ex 2909 19 00 0 Synergetyk S-421 5,0
2909 30 - Etery alifatyczne i ich chlorowcowane,

sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane

pochodne:

2909 30 90 0 - - Pozostałe
ex 2909 30 90 0 Poliglikol 26-2 1,0
2914 2914 Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Ketony aromatyczne bez innej tlenowej

grupy funkcyjnej:

2914 30 90 0 - - Pozostałe
ex 2914 30 90 0 Izophoron 232,5
2914 50 00 0 - Ketonofenole i ketony z inną tlenową grupą

funkcyjną

ex 2914 50 00 0 Chlorofacinon (Redentin 0) 1,7
ex 2914 50 00 0 Setoksydym 3,0
ex 2914 50 00 0 Cykloksydym 10,0
2915 2915 Nasycone alifatyczne kwasy jednokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Kwas mrówkowy, jego sole i estry:
2915 11 00 0 - - Kwas mrówkowy 35,0
- Kwas octowy i jego sole; bezwodnik octowy:
2915 29 00 0 - - Pozostałe
ex 2915 29 00 0 Chlorek acetylu 110,0
2915 40 00 0 - Kwasy jedno-, dwu- lub trójchlorooctowe,

ich sole i estry

ex 2915 40 00 0 Kwas chlorooctowy 800,0
2915 50 00 0 - Kwas propionowy, jego sole i estry
ex 2915 50 00 0 Quizalofop P-etylu 10,5
ex 2915 50 00 0 Kwas dwuchloropropionowy 100,0
ex 2915 50 00 0 Diclofop metylu 4,5
ex 2915 50 00 0 Haloxyfop 3,0
2915 60 - Kwasy masłowe, kwasy walerianowe, ich sole

i estry:

2915 60 10 0 - - Kwas masłowy i kwas izomasłowy oraz ich

sole i estry

ex 2915 60 10 0 Esfenwalerat 3,1
2915 90 20 0 - Pozostałe:
2915 90 20 0 - - Mrówczan chloru
ex 2915 90 20 0 Chloromrówczan metylu 265,0
2916 2916 Nienasycone alifatyczne kwasy jednokarboksylowe, cykliczne kwasy jednokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Nienasycone alifatyczne kwasy

jednokarboksylowe, ich bezwodniki,

halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich

pochodne:

2916 15 00 0 - - Kwas oleinowy, linolowy i linolenowy,

ich sole i estry

ex 2916 15 00 0 Kwas oleinowy 12,2
ex 2916 15 00 0 Edenor MET 105 (oleinian metylu) 12,2
2916 20 00 0 - Jednokarboksylowe kwasy cykloalkanowe,

cykloalkenowe i cykloterpenowe, ich

bezwodniki, halogenki, nadtlenki,

nadtlenokwasy i ich pochodne

ex 2916 20 00 0 Deltametryna 10,0
ex 2916 20 00 0 Permetryna 3,0
ex 2916 20 00 0 Cypermetryna 20,0
ex 2916 20 00 0 Alfametryna 18,0
ex 2916 20 00 0 Zetacypermetryna 1,8
ex 2916 20 00 0 Esbiotryna 0,2
ex 2916 20 00 0 Fenpropatryna 2,2
ex 2916 20 00 0 Bioresmethrina 0,1
ex 2916 20 00 0 Sumitryna 0,1
ex 2916 20 00 0 Neopynamina 0,6
2916 39 00 0 - - Pozostałe
ex 2916 39 00 0 Kwas 1-naftylooctowy 0,6
2918 2918 Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Kwasy karboksylowe z alkoholową grupą

funkcyjną, ale bez innej tlenowej grupy

funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki,

nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne:

2918 14 00 0 - - Kwas cytrynowy 1,5
2918 15 00 0 - - Sole i estry kwasu cytrynowego
ex 2918 15 00 0 Cytrynian trójsodowy 0,1
2918 90 00 0 - Pozostałe
ex 2918 90 00 0 Dicamba 170,0
ex 2918 90 00 0 Kwas CMPP 40,0
ex 2918 90 00 0 Kwas 2,4-DP 40,0
2919 2919 00 Estry fosforowe i ich sole, łącznie z laktofosforanami; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
2919 00 90 0 - Pozostałe
ex 2919 00 90 0 DDVP-Dichlorfos 50,0
2920 2920 Estry pozostałych kwasów nieorganicznych (bez estrów chlorowcowodorów) i ich sole; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
2920 10 00 0 - Estry tiofosforowe (fosforotioniany) i ich

sole; ich chlorowcowane, sulfonowane,

nitrowane lub nitrozowane pochodne

ex 2920 10 00 0 Sumithion 92,0
ex 2920 10 00 0 Tolklofos metylu 1,1
ex 2920 10 00 0 Pirydafention 15,0
2920 90 - Pozostałe:
2920 90 80 0 - - Pozostałe produkty
ex 2920 90 80 0 Fosforyn trójetylowy (TEP) 170,0
2921 2921 Związki z aminową grupą funkcyjną:
- Alifatyczne jednoaminy i ich pochodne;

ich sole:

2921 11 - - Metyloamina, dwu- lub trójmetyloamina

oraz ich sole:

2921 11 10 0 - - - Metyloamina, dwu- lub trójmetyloamina 2100,0
- Aromatyczne jednoaminy i ich pochodne; ich

sole:

2921 21 00 0 - - Etylenodwuamina i jej sole
ex 2921 21 00 0 EDTA-kwas wersenowy 1,4
2921 42 - - Pochodne aniliny i ich sole:
2921 42 10 0 - - - Chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane

lub nitrozowane pochodne i ich sole

ex 2921 42 10 0 Dimetachlor (Premix A 6312) 85,0
ex 2921 42 10 0 Pendimetalina 43,0
ex 2921 42 10 0 Alachlor 64,0
2921 43 - - Toluidyny i ich pochodne; ich sole:
2921 43 90 0 - - - Pozostałe
ex 2921 43 90 0 Trifluralina 60,0
ex 2921 43 90 0 Metolachlor 51,0
- Aromatyczne poliaminy i ich pochodne;

ich sole:

2921 51 - - o-, m-, p-Fenylenodwuaminoy,

dwuaminotolueny i ich pochodne; ich

sole:

2921 51 10 0 - - - o-, m-, p- Fenylenodwuamina,

dwuaminotolueny i ich

chlorowcowane, sulfonowane,

nitrowane lub nitrozowane

pochodne; ich sole

ex 2921 51 10 0 o-Fenylenodwuamina 180,0
2922 2922 Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną:
- Aminokwasy i ich estry, inne niż

zawierające więcej niż jeden rodzaj

tlenowej grupy funkcyjnej; ich sole:

2922 49 - - Pozostałe:
2922 49 80 0 - - - Pozostałe
ex 2922 49 80 0 Flamprop-M-izopropylu 2,0
2924 2924 Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego:
2924 10 00 0 - Amidy alifatyczne (łącznie z

karbaminianami alifatycznymi) oraz ich

pochodne; ich sole

ex 2924 10 00 0 Fenmedifam 112,0
ex 2924 10 00 0 Desmedifam 26,0
- Amidy cykliczne (łącznie z

karbaminianami cyklicznymi) oraz ich

pochodne; ich sole:

2924 21 00 0 - - Ureiny i ich pochodne; ich sole
ex 2924 21 00 0 Izoproturon 165,0
ex 2924 21 00 0 Chlorotoluron 450,0
ex 2924 21 00 0 Linuron 130,0
2924 29 - - Pozostałe:
2924 29 90 0 - - - Pozostałe
ex 2924 29 90 0 Unden (Propoksur) 4,7
ex 2924 29 90 0 Napropamid (Devrinol techniczny) 200,0
ex 2924 29 90 0 Karbosulfan 12,3
2925 2925 Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (łącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną:
- Imidy i ich pochodne; ich sole:
2925 19 - - Pozostałe:
2925 19 90 0 - - - Pozostałe
ex 2925 19 90 0 Vinclozolina 7,0
ex 2925 19 90 0 Karbendazym 50,0
2926 2926 Związki z nitrylową grupą funkcyjną:
2926 90 - Pozostałe:
2926 90 90 0 - - Pozostałe
ex 2926 90 90 0 Curzate (cymoksanil) 1,0
ex 2926 90 90 0 Dodyna 30,0
ex 2926 90 90 0 Chlorotalonil 135,0
2930 2930 Organiczne związki siarki:
2930 20 00 0 - Tiokarbaminiany i dwutiokarbaminiany
ex 2930 20 00 0 Cykloat 60,0
2930 30 00 0 - Tiuram (jedno-, dwu- lub

czterosiarczki)

ex 2930 30 00 0 Tiuram 505,0
2930 90 - Pozostałe:
2930 90 80 0 - - Pozostałe
ex 2930 90 80 0 Kaptan 35,0
ex 2930 90 80 0 Anthio 43 ZP 21,0
ex 2930 90 80 0 Tiofanat metylu 116,0
ex 2930 90 80 0 Bensultap (Bancol TG) 270,0
2931 2931 00 Pozostałe związki organiczno-nieorganiczne:
2931 00 50 0 - Organiczne związki krzemowe
ex 2931 00 50 0 Hydrolizat DDS 8,5
ex 2931 00 50 0 Hexametylodisiloksan 1,0
ex 2931 00 50 0 Silcolapse 5000 0,1
ex 2931 00 50 0 Silcolapse M-430 0,1
ex 2931 00 50 0 Silicone SRE 2,0
ex 2931 00 50 0 Rhodozil 426 R 0,1
ex 2931 00 50 0 Baysilone-Entschaumer EVM 50 0,6
2931 00 80 0 - Pozostałe
ex 2931 00 80 0 Glyphosate (FMG) 250,0
2932 2932 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem (-ami) tlenu:
2932 90 - Pozostałe:
2932 90 90 0 - - Pozostałe
ex 2932 90 90 0 Etofumesat 30,0
2933 2933 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem (-ami) azotu; kwasy nukleinowe i ich sole:
- Związki zawierające nieskondensowany pierścień imidazolowy (nawet uwodorniony) w strukturze:
2933 29 - - Pozostałe:
2933 29 90 0 - - - Pozostałe
ex 2933 29 90 0 Prochloraz 32,0
ex 2933 29 90 0 Imazetapyr (Prusuid techniczny) 3,5
2933 40 - Związki zawierające układ

pierścieniowy chinoliny lub

izochinoliny (uwodorniony lub nie),

nieskondensowany dalej:

2933 40 10 0 - - Pochodne chlorowcowe chinoliny;

pochodne kwasu chinolino-

karboksylowego

ex 2933 40 10 0 Quinmerak 3,0
- Związki zawierające pierścień

pirymidynowy (nawet uwodorniony) lub

pierścień piperazynowy w strukturze;

kwasy nukleinowe i ich sole:

2933 51 - - Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i

jego pochodne; jego sole:

2933 51 90 0 - - - Pozostałe
ex 2933 51 90 0 Lenacyl 31,5
2933 59 - - Pozostałe:
2933 59 10 0 Diazinon (ISO)
ex 2933 59 10 0 Diazol techniczny (Diazinon) 18,7
2933 59 90 0 - - - Pozostałe
ex 2933 59 90 0 Pirimicarb 0,2
- Związki zawierające nieskondensowany

pierścień trójazyny (nawet

uwodorniony) w strukturze:

2933 69 - - Pozostałe:
2933 69 10 0 - - - Atrazyna (ISO); propazyna (ISO);

symazyna (ISO); sześciowodoro-1,

3, 5-trójnitro-1, 3, 5-trójazyna

(heksogen, trójmetylenotrójnitro-

amina)

ex 2933 69 10 0 Atrazyna 202,0
ex 2933 69 10 0 Symazyna 70,0
2933 69 90 0 - - - Pozostałe
ex 2933 69 90 0 Prometryna 30,0
ex 2933 69 90 0 Dikwat 40,0
ex 2933 69 90 0 Metamitron 90 VM 75,0
2933 90 - Pozostałe:
2933 90 80 0 - - Pozostałe
ex 2933 90 80 0 Triadimefon 8,0
ex 2933 90 80 0 Chloridazon 856,0
ex 2933 90 80 0 n-metylo-2-pyrrolidone 8,9
ex 2933 90 80 0 Penkonazol 2,5
2934 2934 Pozostałe związki heterocykliczne:
2934 20 - Związki zawierające benzotiazolowy

układ pierścieniowy (nawet

uwodorniony), nieskondensowany dalej:

2934 20 90 0 - - Pozostałe
ex 2934 20 90 0 1,2-bezoizotiazolina 0,2
2934 90 - Pozostałe:
2934 90 99 0 - - Pozostałe
ex 2934 90 99 0 Karboksyna 80,0
ex 2934 90 99 0 Oxadiksyl 17,8
3402 3402 Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (łącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, zawierające lub nie zawierające mydła, inne niż te w pozycji nr 3401:
- Substancje organiczne powierzchniowo

czynne, nawet przygotowane do

sprzedaży detalicznej:

3402 11 00 0 - - Anionowe
ex 3402 11 00 0 Wettol Nt-1 10,0
ex 3402 11 00 0 Wettol D-1 2,8
ex 3402 11 00 0 Nekal BX 10,0
ex 3402 11 00 0 Dispergiermittel SS DRY 4,0
ex 3402 11 00 0 Sermul EA 27 4,0
ex

ex

3402 11 00 0

3402 11 00 0

Toximul MP 10

Natrium-Laurisulfat pulver (Tenspol SP)

3,9

7,6

ex 3402 11 00 0 Sulfitablaugepulver (Attesol II) 22,7
ex 3402 11 00 0 Tinovetin B granulowany 4,0
ex 3402 11 00 0 Polyfon O 2,3
ex 3402 11 00 0 Tamol NN 8906 10,0
ex 3402 11 00 0 Hostapon T 0,3
ex 3402 11 00 0 Borresperse 90,0
ex 3402 11 00 0 Klutan 270,0
ex 3402 11 00 0 Agrotin 235 7,0
ex 3402 11 00 0 Geropon IN 1,5
ex 3402 11 00 0 Supragil 2,1
ex 3402 11 00 0 Fenylosulfonian wapnia 14,0
ex 3402 11 00 0 Tensiofix LX special 10,0
3402 13 00 0 - - Niejonowe
ex 3402 13 00 0 Dispersogen A 3,0
ex 3402 13 00 0 Hostapon P 0,1
ex 3402 13 00 0 Attisol 1,0
ex 3402 13 00 0 Emulsogen El 1,1
ex 3402 13 00 0 Emulsogen 1816 (Emulgator HOE S 1816) 2,1
ex 3402 13 00 0 Reoplast 39 1,1
ex 3402 13 00 0 Sapogenat T 180 17,0
ex 3402 13 00 0 Sapogenat T 110 0,3
ex 3402 13 00 0 Sapogenat T 300 0,3
ex 3402 13 00 0 Synperonic NP-8 0,3
ex 3402 13 00 0 Emulsogen GP 13,6 32,0
ex 3402 13 00 0 Emulsogen N 060 7,0
ex 3402 13 00 0 Synprolam 35 x 15 1,5
ex 3402 13 00 0 Akumulus 11,0
ex 3402 13 00 0 Tween 20 11,0
ex 3402 13 00 0 Cittowet 34,0
ex 3402 13 00 0 Soprophor T 20 11,0
ex 3402 13 00 0 Stokopol AW-6 6,0
3402 19 00 0 - - Pozostałe
ex 3402 19 00 0 Tensiofix B 7438 17,0
ex 3402 19 00 0 Tensiofix B 7453 20,0
ex 3402 19 00 0 Tensiofix BU 38 3,2
ex 3402 19 00 0 Tensiofix BU 53 4,8
ex 3402 19 00 0 Tensiofix B 7416 0,3
ex 3402 19 00 0 Atlox 4851 B 2,5
ex 3402 19 00 0 Atlox 4855 B 2,5
ex 3402 19 00 0 Atlox 4862 4,0
ex 3402 19 00 0 Atlox 4901 4,0
ex 3402 19 00 0 HOE S 1984 2,0
ex 3402 19 00 0 HOE S 2896 (Agrotin 346) 2,0
ex 3402 19 00 0 EMcol N 300 BV 0,5
ex 3402 19 00 0 EMcol N 500 B 1,6
ex 3402 19 00 0 Geronol FF-4 4,8
ex 3402 19 00 0 Geronol V 87 2,4
ex 3402 19 00 0 Lutensol AP 8 0,9
ex 3402 19 00 0 Baykanol SL 0,5
ex 3402 19 00 0 Span 80 2,0
ex 3402 19 00 0 Netzmittel E 1000 0,5
ex 3402 19 00 0 Nev Kalgen 505 M 0,5
3808 3808 Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty w postaciach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów i artykułów (np. taśm nasyconych siarką , knotów i świec oraz lepów na muchy):
3808 20 - Środki grzybobójcze (fungicydy):
- - Pozostałe:
3808 20 30 0 - - - Na bazie ditiokarbaminianów
ex 3808 20 30 0 Pencozeb Premix, Mancozeb Premix, Dithane Premix 450,0
ex 3808 20 30 0 Premix OA 6428 B 2,6
3808 20 40 0 - - - Na bazie benzimidazoli
ex 3808 20 40 0 Prochloraz/Dovanol 8,0
3808 20 50 0 - - - Na bazie diazoli lub triazoli
ex 3808 20 50 0 Premix-flutriafol 4,0
ex 3808 20 50 0 Bayleton 70 VM-Premix 3,0
3808 20 80 0 - - - Pozostałe
ex 3808 20 80 0 Euparen VM-90 Premix 8,0
ex 3808 20 80 0 Dicuran forte Premix 45,5
ex 3808 20 80 0 Sumilex Premix 5,0
ex 3808 20 80 0 Metalaxyl 40 Premix 50,0
ex 3808 20 80 0 Metalaxyl 70 Premix 1,0
3808 30 - Środki chwastobójcze (herbicydy),

opóźniające kiełkowanie oraz

regulatory wzrostu roślin:

- - Środki chwastobójcze (herbicydy):
3808 30 13 0 - - - Na bazie triazyn
ex 3808 30 13 0 Topogard Premix 43,0
3808 30 15 0 - - - Na bazie amidów
ex 3808 30 15 0 Butison S Premix 130,0
3808 30 17 0 - - - Na bazie karbaminianów
ex 3808 30 17 0 Ro-Neet Premix 76,0
3808 30 27 0 - - - Pozostałe
ex 3808 30 27 0 Racer Premix 29,0
ex 3808 30 27 0 Basagran 600 SL Premix 30,0
ex 3808 30 27 0 Cykloksidym-Sollwesso 10,0
3814 3814 00 Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej nie wymienione ani włączone; gotowe zmywacze farb i lakierów:
3814 00 90 0 - Pozostałe
ex 3814 00 90 0 Solvesso 100 (Shellsol A) 75,0
ex 3814 90 00 0 Solvesso 150 12,6
ex 3814 90 00 0 Olej NV 1-60 1,0
ex 3814 00 90 0 Espesol 11,6
3823 3823 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemysłów gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
3823 90 - Pozostałe:
- - Pozostałe:
3823 90 98 0 - - - Pozostałe
ex 3823 90 98 0 Koncentrat roboczy CMK 52008 18,0
ex 3823 90 98 0 Pluriol PE 10400 10,0
ex 3823 90 98 0 Pluronic PE 10500 12,0
ex 3823 90 98 0 Kelzan M 0,1
ex 3823 90 98 0 Kelzan S 0,2
ex 3823 90 98 0 Proxel AB 0,1
ex 3823 90 98 0 Remkopol 666 LSN/D 1,0
ex 3823 90 98 0 Agrifan FS 101 2,0
3901 3901 Polimery etylenu, w formach podstawowych:
3901 20 00 0 - Polietylen o gęstości 0,94 lub

większej

ex 3901 20 00 0 Polietylen niskociśnieniowy 350,0
3902 3902 Polimery propylenu lub innych alkenów w formach podstawowych:
3902 10 00 0 - Polipropylen 5,0
3905 3905 Polimery octanu winylu lub innych estrów winylowych, w formach podstawowych; inne polimery winylowe w formach podstawowych:
3905 20 00 0 - Polialkohole winylowe, nawet

zawierające niezhydrolizowane grupy

octanowe

ex 3905 20 00 0 Mowiol 4-88/G 3,6
3905 90 00 0 - Pozostałe
ex 3905 90 00 0 Poliwinylopirolidon 0,7
3907 3907 Poliacetale, inne polietery i żywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i inne poliestry, w formach podstawowych:
3907 20 - Pozostałe polietery:
- - Alkohole polieterowe:
3907 20 11 0 - - - Glikole poli(oksy)etylenowe
ex 3907 20 11 0 Glikol polietylenowy MW 400 0,1
- - - Pozostałe:
3907 20 29 0 - - - - Pozostałe
ex 3907 20 29 0 Glikol polipropylenowy MW 900 0,1
3909 3909 Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych:
3909 40 00 0 - Żywice fenolowe
ex 3909 40 00 0 Dispergiermittel SS Trocken 4,5

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020