Utworzenie urzędu Ministra Rynku Wewnętrznego.

Dz.U.87.33.177
USTAWA
z dnia 23 października 1987 r.
o utworzeniu urzędu Ministra Rynku Wewnętrznego.
Art.  1.

Tworzy się urząd Ministra Rynku Wewnętrznego.

Art.  2.
1. Do zadań Ministra Rynku Wewnętrznego należy realizacja polityki państwa w zakresie funkcjonowania rynku wewnętrznego w stosunku do wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od formy własności, a w szczególności:
1) opracowywanie założeń polityki gospodarczej w dziedzinie rynku wewnętrznego,
2) tworzenie warunków do równoważenia podaży i popytu na rynku wewnętrznym przez:
a) analizowanie i prognozowanie popytu konsumpcyjnego i produkcyjnego na surowce, materiały, towary i usługi,
b) analizowanie i programowanie modelu konsumpcji,
c) współudział w programowaniu zużycia surowców, materiałów i towarów na potrzeby produkcji i świadczenia usług,
d) współdziałanie w opracowywaniu bilansów objętych narodowymi planami społeczno-gospodarczymi i centralnymi planami rocznymi oraz w pozostałym zakresie opracowywanie bilansów towarów i usług o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,
e) współdziałanie w programowaniu zmian strukturalnych produkcji przemysłowej oraz inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych zmierzających do zwiększenia podaży towarów i usług,
f) programowanie, organizowanie i nadzorowanie realizacji zamówień rządowych na materiały, towary i usługi,
g) określanie poziomu i struktury rezerw celowych oraz dysponowanie nimi,
h) współdziałanie w kształtowaniu narzędzi oddziaływania na rozmiary i strukturę popytu, w tym współdziałanie w kształtowaniu polityki cenowej,
i) wspieranie rozwoju drobnej wytwórczości;
3) tworzenie warunków do sprawnego funkcjonowania i organizacji handlu wewnętrznego i usług przez:
a) analizowanie i programowanie rozwoju handlu wewnętrznego i usług,
b) współdziałanie w kształtowaniu systemów ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych reprezentujących różne formy własności, prowadzących działalność w zakresie handlu wewnętrznego i usług,
c) programowanie wielkości i struktury zapasów na potrzeby handlu,
d) ustalanie zasad obrotu deficytowymi surowcami, materiałami i towarami oraz współudział w ustalaniu zasad obrotu deficytowymi paliwami,
e) organizowanie systemu i zapewnienie warunków do przepływu informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej w zakresie handlu i usług między jednostkami handlowymi, dostawcami i odbiorcami,
f) inicjowanie i podejmowanie działań organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych sprzyjających konkurencji na rynku oraz współdziałanie w prowadzeniu polityki antymonopolowej,
g) inicjowanie i programowanie form organizacyjnych prowadzenia działalności handlowej i usługowej,
h) inicjowanie i rozszerzanie podaży poprzez wymianę towarową z zagranicą,
i) tworzenie i inicjowanie tworzenia przedsiębiorstw państwowych, zakładanie i inicjowanie zakładania spółek oraz występowanie z inicjatywą tworzenia jednostek drobnej wytwórczości, a także innych jednostek organizacyjnych;
4) kształtowanie zasad i realizacja polityki doboru, szkolenia i doskonalenia kadr kierowniczych,
5) podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości towarów i usług przeznaczonych na rynek oraz zapewnianie ochrony praw nabywców przez:
a) współudział w ustalaniu i weryfikowaniu norm jakościowych na towary, materiały i surowce,
b) ustalanie wykazu towarów objętych gwarancją producenta oraz szczegółowych warunków gwarancyjnych,
c) tworzenie warunków do sprawnego funkcjonowania odbioru jakościowego w handlu,
d) współdziałanie z organizacjami konsumenckimi i producentów w zakresie poprawy funkcjonowania handlu i usług oraz realizacji uprawnień konsumentów,
e) wnioskowanie w sprawach oznaczania towarów państwowymi znakami jakości,
f) 1 określanie warunków świadczenia usług, w tym usług gastronomicznych, a także klasyfikacji obiektów gastronomicznych;
6) wykonywanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz innych zadań określonych w odrębnych przepisach, w tym w zakresie gospodarki rezerwami państwowymi oraz gospodarki magazynowej.
2. Minister Rynku Wewnętrznego wydaje:
1) zakazy wprowadzania do obrotu towarów, materiałów i surowców nie odpowiadających obowiązującym normom,
2) zakazy zakupu przez jednostki handlu wewnętrznego towarów o nieodpowiedniej jakości.
Art.  3.
1. Minister Rynku Wewnętrznego wykonuje, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, zadania i obowiązki organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych oraz organu sprawującego nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi.
2. Zadania i obowiązki, o których mowa w ust. 1, Minister Rynku Wewnętrznego realizuje w zakresie:
1) obrotu surowcami, materiałami i towarami,
2) 2 usług, w tym gastronomicznych.
Art.  4.
1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić szczegółowy zakres działania Ministra Rynku Wewnętrznego.
2. Organizację Ministerstwa Rynku Wewnętrznego, wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Rynku Wewnętrznego oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister jest organem założycielskim, określa statut nadany przez Radę Ministrów.
Art.  5.
1. Znosi się urząd Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
2. Określone w odrębnych przepisach sprawy należące do Ministrów Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej, a także Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, w zakresie ustalonym ustawą, przechodzą do Ministra Rynku Wewnętrznego.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do spraw należących do innych ministrów w zakresie obrotu towarami zaopatrzenia materiałowo-technicznego, prowadzonego przez przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2.
Art.  6.
1. Minister Rynku Wewnętrznego, stosownie do ustalonego ustawą zakresu działania, staje się z dniem wejścia w życie ustawy organem założycielskim:
1) przedsiębiorstw państwowych, dla których organami założycielskimi byli Minister Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, świadczących usługi w zakresie turystyki, z wyłączeniem tych przedsiębiorstw, których listę ustali Rada Ministrów,
2) przedsiębiorstw państwowych prowadzących obrót towarami zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
2. Rada Ministrów ustalając listę przedsiębiorstw, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wskaże:
1) przedsiębiorstwa oraz naczelne lub centralne organy administracji państwowej, które będą organami założycielskimi tych przedsiębiorstw,
2) przedsiębiorstwa, które będą podporządkowane radom narodowym wraz ze wskazaniem tych rad.
Art.  7.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 2 ust. 1 pkt 5 lit. f) zmieniona przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (Dz.U.91.16.74) z dniem 27 lutego 1991 r.
2 Art. 3 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (Dz.U.91.16.74) z dniem 27 lutego 1991 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020