Zasady ustalania i tryb zgłaszania radom narodowym liczby ławników ludowych dla sądów wojewódzkich i rejonowych.

Dz.U.86.11.69
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 marca 1986 r.
w sprawie zasad ustalania i trybu zgłaszania radom narodowym liczby ławników ludowych dla sądów wojewódzkich i rejonowych.
Na podstawie art. 142 § 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 31, poz. 137) zarządza się, co następuje:
§  1. Liczbę ławników ludowych dla sądów wojewódzkich i rejonowych ustala się w sposób zapewniający warunki prawidłowego funkcjonowania sądów, z uwzględnieniem przewidywanego wpływu spraw oraz przewidywanej liczby posiedzeń sądowych z udziałem ławników.
§  2.
1. Prezes sądu wojewódzkiego ustala liczbę ławników dla sądu wojewódzkiego, w tym odrębnie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, oraz liczby ławników dla poszczególnych sądów rejonowych działających na obszarze właściwości podległego sądu wojewódzkiego, w tym odrębnie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
2. Przed ustaleniem liczb ławników dla sądów rejonowych prezes sądu wojewódzkiego zasięga opinii prezesów właściwych sądów.
§  3.
1. W razie gdy obszar właściwości sądu wojewódzkiego obejmuje więcej niż jedno województwo, prezes sądu wojewódzkiego dokonuje podziału liczby ławników ustalonej dla tego sądu pomiędzy wojewódzkie rady narodowe, działające na obszarze właściwości sądu, proporcjonalnie do liczby spraw wpływających z terenu tych województw do rozpoznania przez sąd wojewódzki na posiedzeniach z udziałem ławników.
2. W razie gdy obszar właściwości sądu pracy i ubezpieczeń społecznych działającego w sądzie wojewódzkim obejmuje więcej niż jedno województwo, do podziału liczby ławników przewidzianych do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio przepis ust. 1.
§  4.
1. Prezes sądu wojewódzkiego w uzgodnieniu z prezesem właściwego sądu rejonowego dokonuje podziału liczby ławników ustalonej dla podległego mu sądu pomiędzy rady narodowe stopnia podstawowego, działające na obszarze właściwości sądu, proporcjonalnie do liczby spraw wpływających z terenu poszczególnych jednostek podziału terytorialnego objętych zakresem działania tych rad.
2. Prezes sądu wojewódzkiego w uzgodnieniu z prezesem właściwego sądu rejonowego dokonuje podziału ustalonej liczby ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy pomiędzy rady narodowe działające na obszarze właściwości sądu pracy utworzonego w podległym mu sądzie rejonowym, z odpowiednim zastosowaniem zasady określonej w ust. 1.
§  5. Prezes sądu wojewódzkiego przekazuje każdej wojewódzkiej radzie narodowej działającej na obszarze właściwości podległego sądu wojewódzkiego oraz na obszarze właściwości sądu pracy i ubezpieczeń społecznych utworzonego w tym sądzie - informacje o ustalonych liczbach ławników, którzy mają być wybrani przez poszczególne rady narodowe z terenu danego województwa:
1) do sądu wojewódzkiego, z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
2) do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych działającego w sądzie wojewódzkim,
3) do poszczególnych sądów rejonowych działających na obszarze danego województwa, z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
4) do poszczególnych sądów pracy działających w sądach rejonowych.
§  6. Informacje, o których mowa w § 5, prezesi sądów przekazują radom narodowym w terminie do dnia 15 kwietnia roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1986.11.69

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasady ustalania i tryb zgłaszania radom narodowym liczby ławników ludowych dla sądów wojewódzkich i rejonowych.
Data aktu: 27/03/1986
Data ogłoszenia: 12/04/1986
Data wejścia w życie: 12/04/1986