Zm.: rozporządzenie o opłatach konsularnych.

Dz.U.81.6.28
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 3 marca 1981 r.
zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych.
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 listopada 1924 r. o organizacji konsulatów i o czynnościach konsulów (Dz. U. Nr 103, poz. 944) zarządza się, co następuje:
§  1. Taryfa opłat konsularnych, stanowiąca załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 grudnia 1966 r. o opłatach konsularnych (Dz. U. z 1967 r. Nr 2, poz. 7, z 1974 r. Nr 1, poz. 4 oraz z 1978 r. Nr 6, poz. 17), otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1981 r.
ZAŁĄCZNIK

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

Poz. Przedmiot opłaty Wysokość opłaty w złotych
I. Podanie.
1 Podanie (wniosek) o dokonanie czynności konsularnej 200
II. Czynności paszportowe.
2 Wystawienie paszportu konsularnego blankietowego 200
3 Wznowienie terminu ważności lub rozszerzenie terytorialnej ważności paszportu konsularnego lub wydanego w kraju 800
4 Wystawienie paszportu konsularnego książeczkowego lub doręczenie paszportu wydanego w kraju (wraz z dokonaniem wpisu o doręczeniu) 1.000
5 Dokonanie czynności paszportowej (w paszporcie konsularnym lub krajowym) innej niż wymienione w poz. 2-4 400
III. Czynności z zakresu obywatelstwa polskiego.
6 Wydanie decyzji o przyjęciu oświadczenia w sprawach nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego 1.200
7 Wydanie zaświadczenia lub decyzji o udzieleniu zezwolenia na zmianę obywatelstwa polskiego na obce 5.000
8 Wydanie innego zaświadczenia w sprawach obywatelstwa 800
IV. Czynności wizowe.
9 Wystawienie wizy pobytowej jednokrotnej 400
10 Wystawienie wizy pobytowej 2-, 3- lub 4-krotnej 800
11 Wystawienie wizy pobytowej wielokrotnej 1.600
12 Wystawienie wizy przejazdowej jednokrotnej 200
13 Wystawienie wizy przejazdowej 2-, 3- lub 4-krotnej 400
14 Wystawienie wizy przejazdowej wielokrotnej 800
15 Wystawienie wizy zbiorowej, upoważniającej pasażerów statków obsługiwanych przez polskie biuro podróży do pobytu grupowego w rejonie miasta portowego do 48 godzin - od każdej osoby 100
V. Zaświadczenia.
16 Wydanie zaświadczenia na przewóz broni 500
17 Wydanie przepustki na sprowadzenie zwłok (szczątków, popiołów) ludzkich z zagranicy do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub na ich przewóz przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej łącznie z przyłożeniem pieczęci na trumnie lub urnie 800
18 Wystawienie świadectwa lub zaświadczenia innego niż wymienione w poz. 7, 8, 16, 17 i 30 400
VI. Legalizacja, tłumaczenia, czynności notarialne.
19 Legalizacja dokumentu urzędowego 400
20 Sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia z języka polskiego na obcy lub z obcego na polski - za każdą stronicę 500
21 Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na obcy lub z obcego na polski - za każdą stronicę 600
22 Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz stawiennictwa lub niestawiennictwa osoby 300
23 Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem (fotokopią) dokumentu - za każdą stronicę 300
24 Sporządzenie odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii i poświadczenie zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem (fotokopią) tego dokumentu - za każdą stronicę 400
25 Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego na dokumencie prywatnym lub poświadczenie daty okazania dokumentu 400
26 Poświadczenie zaproszenia na wyjazd za granicę 400
27 Sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego przedmiotu o wartości do 10.000 zł włącznie 1.200
oraz od wartości przedmiotu przewyższającej kwotę 10.000 zł dodatkowo 3%
28 Dokonanie czynności notarialnej innej niż wymienione w poz. 22-27 500
VII. Czynności z zakresu stanu cywilnego.
29 Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński i sporządzenie protokołu 1.200
30 Wydanie świadectwa lub zaświadczenia albo wykonanie czynności z zakresu stanu cywilnego innej niż wymieniona w poz. 29 800
VIII. Depozyty, czynności majątkowe i spadkowe.
31 Sporządzenie protokołu przyjęcia do depozytu dokumentów, środków płatniczych lub przedmiotów wartościowych wraz ze sprawdzeniem depozytu zamkniętego 600
32 Przechowanie w depozycie dokumentu przez okres do jednego roku 200
33 Przechowanie w depozycie środków płatniczych lub przedmiotów wartościowych przez okres do jednego roku 3% od wartości
34 Uzyskanie, zainkasowanie i przesłanie przez urząd konsularny środków płatniczych lub innych wartości (obligacje, akcje, kosztowności itp.) 3% od wartości
35 Likwidacja spadku lub sprzedaż majątku przez urząd konsularny (przy angażowaniu adwokata) 5% od wartości
36 Likwidacja spadku lub sprzedaż majątku przez urząd konsularny (bez angażowania adwokata) 10% od wartości
IX. Inne czynności konsularne.
37 Doręczenie pisma lub dokumentu przekazanego przez urząd krajowy w odpowiedzi na podanie wniesione przez osobę przebywającą za granicą 300
38 Za dokonanie, na żądanie strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego pobiera się dodatkową opłatę (niezależnie od opłaty przewidzianej w odnośnej pozycji taryfy) za każdą rozpoczętą dobę urzędowania 800

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020