Ochrona praw autorskich obywateli polskich poza obszarem Państwa.

Dz.U.40.10.25
DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 13 kwietnia 1940 r.
w sprawie ochrony praw autorskich obywateli polskich poza obszarem Państwa.
Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:
Art.  1. 

Upoważnia się Ministra Sprawiedliwości do ustanowienia w porozumieniu z Ministrem Skarbu kuratora dla zastępowania oraz obrony praw i interesów twórców oraz innych osób, którym na podstawie ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim (Dz. U.R.P. z 1935 r. Nr 36, poz. 260) służą prawa autorskie, jak również ich następców prawnych oraz nakładców i agentów, posiadających obywatelstwo polskie, a nie mających możności wykonywania swych praw poza obszarem Państwa.

Art.  2. 
(1)  Z chwilą doręczenia pisma nominacyjnego kurator może wykonywać wszelkie uprawnienia służące osobom, dla których został ustanowiony, w zakresie objętym ustawą o prawie autorskim z wyjątkiem uprawnienia do pozbywania praw autorskich.
(2)  Kurator obowiązany jest prowadzić wykaz rozpowszechnianych dzieł, inkasować należności przypadające na rzecz osób, dla których został ustanowiony, baczyć, aby prawa tych osób nie były naruszane, oraz strzec ochrony praw osobistych twórców.
(3)  Ponadto kurator obowiązany jest zbierać informacje o wysokości wynagrodzeń autorskich w poszczególnych krajach w czasie wojny.
(4)  Kurator podlega nadzorowi Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości może sobie zastrzec zatwierdzanie wszelkich lub niektórych umów zawieranych przez kuratora.
Art.  3. 
(1)  Kurator lokować będzie inkasowane przez siebie sumy w sposób wskazany przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
(2)  Celem pokrycia kosztów administracyjnych Skarb Państwa pobierać będzie od inkasowanych przez kuratora sum opłaty. Wysokość tych opłat ustali Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu. Nie mogą one przekraczać 10% inkasowanych sum.
Art.  4. 

Jeżeli osoba, dla której kurator został ustanowiony, uzyska możność wykonywania swych praw poza obszarem Państwa, kurator obowiązany jest złożyć jej sprawozdanie i rozrachunek oraz przekazać przypadające jej należności.

Art.  5. 
(1)  Jeżeli kurator zawrze umowę o rozpowszechnianie dzieła osoby, dla której został ustanowiony, z urzędem lub instytucją państwową, wynagrodzenie za to rozpowszechnianie będzie ustalone i wypłacone w ciągu sześciu miesięcy po ustaniu wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną.
(2)  Jeżeli jednak uprawniony do wynagrodzenia uzyska możność wykonywania swych praw poza obszarem Państwa przed ustaniem powyższych okoliczności, może żądać natychmiastowej wypłaty wynagrodzenia.
(3)  Wysokość wynagrodzenia ustali w braku porozumienia między stronami Minister Sprawiedliwości przy uwzględnieniu materiałów zebranych przez kuratora w myśl art. 2 ust. (3) niniejszego dekretu.
Art.  6. 
(1)  Minister Sprawiedliwości może ze względów wyższej użyteczności publicznej upoważnić do rozpowszechniania wydanego dzieła w jakikolwiek sposób, choćby twórca lub nabywca jego praw mający możność wykonywania swych praw poza obszarem Państwa nie udzielił swego zezwolenia.
(2)  Orzeczenie Ministra Sprawiedliwości ustali w tym przypadku wysokość słusznego odszkodowania dla uprawnionego; orzeczenie to powinno być doręczone na piśmie twórcy lub nabywcy jego praw.
(3)  Upoważniony może przystąpić do rozpowszechniania dzieła dopiero po wypłaceniu należnego odszkodowania uprawnionemu lub złożeniu tego odszkodowania na jego rzecz do depozytu w Ministerstwie Skarbu.
Art.  7. 
(1)  Minister Sprawiedliwości może w porozumieniu z Ministrem Skarbu każdego czasu odwołać kuratora i ustanowić innego. W tym przypadku uprawnienia kuratora gasną z chwilą doręczenia mu pisma odwołującego.
(2)  W razie odwołania kurator obowiązany jest do złożenia w Ministerstwie Skarbu sprawozdania, rozrachunku i wpłacenia zainkasowanych sum znajdujących się jeszcze w jego posiadaniu. Zarazem obowiązany jest zwrócić bezzwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości pismo nominacyjne.
Art.  8. 
(1)  Po ustaniu wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną kurator ogłosi w Monitorze Polskim trzykrotnie w odstępach miesięcznych wezwanie do osób, dla których został ustanowiony, aby w terminie sześciomiesięcznym, licząc od dnia pierwszego ogłoszenia, zgłosiły się celem odebrania sprawozdania i dokonania rozrachunku.
(2)  Po upływie powyższego sześciomiesięcznego terminu Minister Sprawiedliwości uchyli kuratelę. W tym przypadku ma odpowiednie zastosowanie postanowienie ustępu (2) artykułu poprzedzającego.
(3)  Jeżeli osoby, dla których kurator został ustanowiony, nie zgłoszą się po odbiór swych należności do Ministerstwa Skarbu w ciągu trzech lat od ustania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną, należności te przechodzą na rzecz Skarbu Państwa i będą przelane na cele ustalone uchwałą Rady Ministrów.
Art.  9. 

Ustanowienie, zmiana osoby kuratora oraz uchylenie kurateli będą ogłaszane w Monitorze Polskim.

Art.  10. 

W ciągu roku od ustania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną osoby, dla których wynagrodzenie (art. 5) lub odszkodowanie (art. 6) zostało ustalone przez Ministra Sprawiedliwości, mogą w drodze powództwa wniesionego do sądu okręgowego właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania żądać jego podwyższenia.

Art.  11. 

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną zawiesza się moc obowiązującą art. 16 ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim.

Art.  12. 

Rozporządzenie Rady Ministrów określi termin ustania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną.

Art.  13. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  14. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020