Zgodnie z treścią art. 29b ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin konkursowy dla kandydatów na aplikację komorniczą podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2013 r.: 
 
1. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
3. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
5. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
6. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
7. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
8. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
9. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
10. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
11. ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów,
12. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
13. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
14. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
15. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
16. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
17. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
18. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
19. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
20. ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
21. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
22. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
23. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
24. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
25. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
26. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,
27. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
28. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
29. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
30. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

Źródło: ministerstwo sprawiedliwości