Zgodnie z opublikowanym wczoraj raportem GUS Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2014 r., łączna kwota przeznaczona w naszym kraju na badania i rozwój w ubiegłym roku wyniosła 16,168 mld zł. Oznacza to wzrost o 1,75 mld w stosunku do roku poprzedniego i najwyższy poziom w historii. Udział tych nakładów w PKB wynosi 0,94% i również jest rekordowy.

Wzrost odnotowany jest zarówno w bieżących wydatkach na prace badawczo-rozwojowe (o 10,3%), jak i w inwestycjach w środki trwałe, wykorzystywane w pracach B+R (o 17,9%).

Nadal najważniejszym źródłem finansowania inicjatyw badawczo-rozwojowych jest sektor rządowy (w 2014 r. było to źródło 45,2% nakładów), jednak stale rosną nakłady pochodzące z sektora przedsiębiorstw (39% wszystkich nakładów, 1,7 p.proc. więcej niż rok wcześniej).

Najwyższe nakłady wewnętrzne na działalność B+R przeznaczyły podmioty z sektora przedsiębiorstw (7,5 mld zł). instytucje z sektora szkolnictwa wyższego przeznaczyły na badania i rozwój 4,7 mld zł, a instytucje rządowe – 3,9 mld zł. 48,6 mln zł wydały ponadto prywatne instytucje niekomercyjne.

Z opracowania wynika także, że w ubiegłym roku wzrosła liczba personelu w działalności B+R. Obecnie zajmujących się tą dziedziną jest 153,5 tys. osób. Równolegle wzrosły wskaźniki personelu zaangażowanego w działalność badawczo-rozwojową oraz pracowników naukowo-badawczych na 1000 pracujących (jest to odpowiednio 9,6 i 7,2).

GUS opracował informację na podstawie wyników badań Działalność badawcza i rozwojowa (B+R). Badaniem objęto podmioty prowadzące działalność badawczą i rozwojową w sposób ciągły lub doraźny, zlecające wykonanie prac badawczych i rozwojowych oraz przeznaczające środki na badania naukowe i prace rozwojowe.
(strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Polecamy: II Konferencja Nauki i Szkolnictwa Wyższego (22.10.2015) >>>