Wznowiono prace Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

15 stycznia br. w siedzibie MKIDN odbyło się posiedzenie Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych. Celem spotkania członków Zespołu było rozpoczęcie prac nad przygotowaniem Raportu dotyczącego ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce oraz Programu na rzecz ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce na lata 2013- 2015.

Znaczna część dyskusji poświęcona była organizacji prac nad wskazanymi wyżej dokumentami. Członkowie zespołu zostali poproszeni o przesłanie do MKiDN posiadanych danych statystycznych dotyczących egzekwowania praw własności intelektualnej w latach 2009 -2011 oraz informacji na temat innych form przeciwdziałania naruszeniom (kampanie, konferencje, szkolenia itd.). Ponadto członków zespołu poproszono o wskazanie celów strategicznych i sposobów ich realizacji, jakie winny być uwzględnione w ramach projektowanego programu.

Przedstawiciele organizacji, których zaproszono do udziału w pracach zespołu z głosem doradczym, mogą również kierować w formie pisemnej swoje propozycje dotyczące celów strategicznych, powoływania ewentualnych grup roboczych w ramach zespołu oraz tematów, którym powinny być poświęcone kolejne spotkania.

Uzgodniono, iż w przyszłości ma zostać powołana tzw. robocza grupa statystyczna. Zajmie się ona metodologią statystyczną gromadzenia przez służby i niektóre resorty danych o naruszeniach praw własności intelektualnej. Zadaniem tej grupy ma być opracowanie dostępnych danych empirycznych w taki sposób, by statystyki jak najdokładniej odzwierciedlały skalę i formy, jakie przybiera to zjawisko. Podczas spotkania wywiązała się również dyskusja na temat potrzeby powołania sądu własności intelektualnej w naszym kraju.

Zespół działa na podstawie art. 127(1) ustawy o prawie autorskim. Od 2001 roku jego członkowie przygotowuje coroczny raport dotyczący ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce. Zespół ma charakter międzyresortowy. W tym roku poszerzono grono obserwatorów, którzy służą głosem doradczym o przedstawicieli takich organizacji pozarządowych jak Internet Society Polska, Centrum Cyfrowe, CCPP ICM, Ruch Obywatele Kultury, Fundacja Nowoczesna Polska oraz Stowarzyszenie Fotoreporterów.

Źródło: www.prawoautorskie.gov.pl, stan z dnia 18 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 18 stycznia 2013 r.