Kapituły konkursowe nagrodziły dwie prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i dwie o tematyce konsumenckiej. Jedna praca została także wyróżniona przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji – partnera konkursu. Z kolei w konkursie na najlepsze prace doktorskie przyznano trzy nagrody, wszystkie w dziedzinie ochrony konkurencji.

Po raz kolejny przekonaliśmy się, jak duży potencjał intelektualny drzemie w uczestnikach naszych konkursów. Każda z nagrodzonych prac może stanowić wkład w rozwój wiedzy na temat prawa konkurencji - podsumowuje Bernadeta Kasztelan-Świetlik, Wiceprezes UOKiK i Przewodnicząca Kapituły oceniającej prace z obszaru ochrony konkurencji.

Nagrodzone prace doktorskie
I nagrodę w wysokości 8 tys. zł. otrzymała Katarzyna Kamińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozprawę „Ordoliberalizm i keynesizm - dwie sprzeczne koncepcje w polityce gospodarczej powojennych Niemiec”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Barbary Polszakiewicz, prof. UMK. Kapituła doceniła podjęcie ważkiego i aktualnego tematu wysoko oceniając jego użyteczność praktyczną. Znajomość ordoliberalizmu z jego podstawową kategorią, jaką jest konkurencja, trudno przecenić. Wiedza ta jest istotna tym bardziej, że po doświadczeniach kryzysu 2008+ zintensyfikowała się dyskusja ukierunkowana na poszukiwanie optymalnego kształtu gospodarki wolnorynkowej.

II nagrodę w wysokości 5 tys. zł. przyznano Bartłomiejowi Bidze z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, za pracę „Ekonomiczna i społeczna analiza prawa ochrony wynalazków”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Jerzy Hausner. Wybór ten Kapituła motywowała pogłębioną analizą problematyki następstw ograniczeń w dostępie do leków wskutek patentowania, zwłaszcza w kontekście dylematów etycznych ogniskujących się w branży farmaceutycznej.

III nagrodę w wysokości 3 tys. zł. otrzymał Antoni Bolecki z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego za rozprawę „Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Skocznego, prof. UW. Zdaniem Kapituły pracę wyróżnia ciekawie sformułowana problematyka oraz wyczerpujące uzasadnienie hipotezy badawczej, w myśl której wymiana informacji między konkurentami jest przez organy ochrony konkurencji częściej postrzegana jako przejaw antykonkurencyjnej koordynacji, niż jako forma prokonkurencyjnej kooperacji.

Nagrodzone prace magisterskie - konkurencja
II nagrodę w wysokości 2 tys. zł. otrzymał Mateusz Jaworski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za pracę „Koncepcja kolektywnej pozycji dominującej a antykonkurencyjne praktyki kolektywne na gruncie prawa Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem dr Michała Będkowskiego - Kozła. Zdaniem Kapituły autor wykazał się bardzo dobrą znajomością tematu przedstawiając kompleksowe opracowanie w ciekawy sposób łączące aspekty prawne z ekonomicznymi.

III nagrodę w wysokości 1 tys. zł. przyznano Agnieszce Stence z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Kontrola koncentracji w orzecznictwie Prezesa UOKiK”, której promotorem był dr hab. Cezary Banasiński. Kapituła doceniła rzetelność analizy i ciekawe ujęcie aspektu samokontroli decyzji organu antymonopolowego.

Wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji otrzymał Artur Szmigielski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Rabaty warunkowe udzielane przez przedsiębiorstwa dominujące w prawie konkurencji Unii Europejskiej. W kierunku bardziej ekonomicznego podejścia”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Grzeszczaka.

Nagrodzone prace magisterskie - konsumenci
II nagrodę w wysokości 2 tys. zł. otrzymała Angelika Papierkowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, za pracę „Zakaz reklamy niektórych produktów w polskim prawie konkurencji” napisaną pod kierunkiem dr hab. Piotra Steca, prof. UO. Wybór ten Kapituła motywowała poruszeniem aktualnej, szerzej nieznanej w literaturze przedmiotu tematyki, np. reklam produktów alkoholowych w mediach społecznościowych.

Wyróżnienie otrzymała Agnieszka Wojciechowska z Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, za pracę „Ochrona praw konsumentów na terenie powiatu kieleckiego w latach 2008-2014” napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Jerzego Szczepańskiego. Kapituła doceniła podjęcie próby samodzielnej analizy zagadnienia związanego z lokalnymi aspektami ochrony praw konsumentów w oparciu o własne doświadczenia autorki oraz zebrany materiał badawczy.