Celem Kampanii Edukacyjnej „Świadomy Swoich Praw” jest zwiększenie świadomości prawnej uczniów Liceów Ogólnokształcących mniejszych miast województwa podkarpackiego   i zainteresowanych tematem mieszkańców Podkarpacia. Kampania po pierwsze ma zwiększyć zainteresowanie dziedziną prawa młodych ludzi biorących aktywny udział w zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy Programu „Projektor – wolontariat studencki”, a przede wszystkim pogłębić wiedzę na temat procesu karnego w sądzie powszechnym. Po drugie ma odbiorcom akcji pokazać przebieg rozprawy sądowej i w jak największym stopniu zbliżyć ich do prawa w ujęciu przedmiotowym, z którym spotykamy się na co dzień.

Kampania ma również na celu przybliżenie wszystkim uczestnikom akcji idei wolontariatu jako idei współpracy interpersonalnej w każdej dziedzinie życia, czego dowodem są zajęcia prowadzone przez wolontariuszy Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.  Jest to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu w Lublinie.

Zamierzonym efektem kampanii będzie pogłębienie wiedzy odbiorców we wszystkich w/w dziedzinach oraz wzbudzenie zainteresowania i pobudzenie do dalszego samodzielnego poszukiwania wiedzy w zakresie poruszanych aspektów oraz działalności wolontariackiej.

Tzy najlepsze symulacje zostaną wybrane przez jury konkursowe i wezmą udział w Finale Kampanii, który odbędzie się 25 kwietnia w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

Organizatorami Kampanii Edukacyjnej „Świadomy Swoich Praw”Fundacja Generator Inspiracji oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej.