Zgodnie z dodanym do Kodeksu pracy artykułem 103¹§1 (Dz.U.10.105.655), podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika z inicjatywy pracodawcy upoważnia pracownika do skorzystania z urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas trwania obowiązkowych zajęć.

Artykuł 76a ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze, przyznaje aplikantom adwokackim prawo do zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych. W odniesieniu do aplikantów radcowskich analogiczne zastosowanie znajduje art. 34 ustawy o radcach prawnych. Przepisy odnoszące się do aplikantów nie wspominają jednak o urlopie szkoleniowym, jak ma to miejsce w Kodeksie pracy. Można zatem wywieźć zasadę, iż ustawy dotyczące zawodów prawniczych są w tym wypadku w położeniu lex specialis w stosunku do Kodeksu pracy. Pracownika mającego status aplikanta nie można zatem traktować jako podnoszącego kwalifikacje zawodowe w rozumieniu Kodeksu pracy. Jego szkolenie nie odbywa się bowiem z inicjatywy pracodawcy; jest dla aplikanta obowiązkowe.

Zarówno w przypadku osób podnoszących kwalifikacje zawodowe na podstawie umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych zgodnych z Kodeksem pracy jak i aplikantów, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty pracownikom wynagrodzenia za czas poświęcony na obowiązkowe zajęcia. Nie ma ponadto przeszkód, aby w celu przyznania aplikantowi dodatkowych świadczeń, np. na pokrycie opłat za aplikację czy dojazdy, sięgnąć do przepisów kodeksu pracy regulujących stosunek pracy. Zgodnie z art. 76a ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, patroni mogą bowiem zatrudniać aplikanta na podstawie stosunku pracy, który ponadto jest stosunkiem preferowanym przez ustawodawcę.

Źródł: Rzeczpospolita

Marta Osowska

Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Art. 1031. § 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
§ 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
1) urlop szkoleniowy,
2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
§ 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Ustawa Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r.
Art. 76a 1. Patron może zatrudniać aplikanta na podstawie stosunku pracy.
2. Pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów adwokackich przysługuje zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Ustawa o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r.

Art. 34 Pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów radcowskich przysługuje, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych odbywanych poza siedzibą jednostki organizacyjnej.
 ]]>