Terminy i limity przyjęć do służby w policji na terenie woj. zachodniopomorskiego:

 • 28 stycznia  - 65 osób,
 •  1 kwietnia   - 52,
 •  2 czerwca - 80,
 •  5 sierpnia - 30,
 •  7 października  - 57,
 •  2 grudnia - 64.

Służbę w policji może pełnić:

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 287, poz. 1687, zm.: Dz. U. nr 217, poz. 1280 i nr 230, poz. 1371, z późn. zm.):

 • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
 • korzystający w pełni z praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Mało­polska 47, tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261 w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.30.

W 1.poniedziałek miesiąca kandydaci mogą składać dokumenty w godz. 8.00 – 17.00.

Preferowani będą kandydaci do służby w policji, posiadający:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
 • prawo jazdy kat. „A” lub „C”.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432).

Tekst powyższego rozporządzenia oraz informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

Źródło:http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/rekrutacja-do-sluzby-w/3228,Aktualne-ogloszenia.html

---------------------------------------------------------------------------------------------

Polecamy także publikacje dostępne w księgarni profinfo.pl:

>> Policja. Organizacja i funkcjonowanie

>> Ustawa o Policji. Komentarz