Obszary te zostały określone w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015. Istotne jest, aby wyniki badań mogły być w sposób praktyczny zastosowane i wdrożone na terenie.

Projekt realizowany jest w roku akademickim 2013/2014.

Pomocą stypendialną i wsparciem towarzyszącym objętych zostanie nie mniej niż 302 doktorantów. Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 60 tys. zł. Doktoranci uczestniczący w projekcie będą również korzystali ze wsparciatowarzyszącego i odbędą nie mniej niż 3 szkolenia. Wezmą także udział w konferencji naukowej.

Na etapie oceny merytorycznej wniosku o przyznanie stypendium,
osoby niepełnosprawne, objęte zostaną dodatkowym wsparciem punktowym.

Więcej informacji na stronie www.oeiizk.waw.pl/doktoranci/.

REGULAMIN

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.