Rząd, w pełni doceniając znaczenie Uniwersytetu Warszawskiego, ustanawia program wieloletni na lata 2016-2025. Jego celem jest stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia badań humanistycznych i społecznych, ożywienie ich potencjału oraz włączenie do innowacyjnych i eksperymentalnych programów.

Obecnie nauki humanistyczne i humanistyczno-społeczne wykorzystują języki programowania i korzystają z najnowszych technologii równie intensywnie, co kierunki przyrodnicze.


Koszt programu to 970 110 500 zł, w tym nakłady z budżetu państwa w wysokości 945 110 500 zł, ze środków własnych – 25 000 000 zł.

Środki finansowe przeznaczone na program będą przeznaczone m.in. na:
•infrastrukturę dla transdyscyplinarnych centrów badawczych, przede wszystkim w zakresie humanistyki cyfrowej, nauk ekonomicznych, kognitywistyki i psychologii czy badań lingwistycznych i pokrewnych,
•rozbudowę i modernizację domów studenckich (wraz z bazą sportową i kulturalną), stypendia i programy przyciągające talenty z regionu, stworzenie międzynarodowego, opiniotwórczego centrum, którego celem będzie podejmowanie wyzwań współczesnego świata, np. rola demokracji czy wyzwania ekonomiczno-demograficzne,
•adaptację, modernizację i rozbudowę infrastruktury dla powstania nowoczesnego, odpowiadającego na potrzeby społeczeństwa i gospodarki programu uczenia się przez całe życie, w tym np. uruchomienie Centrum Kompetencji Cyfrowych czy Centrum Analiz Ekonomicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw,
•rozbudowę infrastruktury wspierającej innowacyjność i przedsiębiorczość akademicką (specjalne programy dla studentów poprzez Centrum Współpracy z Biznesem, wsparcie dla start-upów studenckich i pracowniczych),
•eksperymentalne centrum innowacji w kształceniu, czyli połączenie zespołów UW z partnerami zewnętrznymi (szkołami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacji pozaformalnej),
•wzmocnienie już istniejących i stworzenie nowych programów podnoszenia jakości życia publicznego, w tym m.in. publikacje we własnym zakresie (udostępnianie uniwersyteckich zasobów wiedzy i narzędzi badawczych szerokiemu gronu odbiorców, stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia debat publicznych online, rozbudowę zaplecza dla Obserwatoriów: Językowego, Sondażowego i Statystycznego.

Uniwersytet Warszawski dysponuje unikalnym potencjałem: naukowcy tej uczelni otrzymali największą w Polsce liczbę prestiżowych grantów European Research Council. Jego wiodącą rolę i znaczenie podkreśla również fakt, że siedem wydziałów uczelni (spośród 45 jednostek w kraju) uzyskało najwyższą kategorię naukową A+.

Znaczenie tej uczelni potwierdzają również pionierskie, transdyscyplinarne projekty badawcze oraz nowatorskie metody kształcenia, co inspiruje inne ośrodki akademickie. Firma Google przekazała UW (jako czwartej uczelni na świecie) kilkumilionowy grant na stworzenie centrum badań gospodarki cyfrowej.

Szansą na trwały, integralny rozwój jest dalsze łączenie potencjału nauk ścisłych z naukami społecznymi i humanistycznymi. Współczesna rzeczywistość niweluje podziały między różnymi dziedzinami nauk – humanista potrzebuje narzędzi informatycznych, a praca z wielkimi zbiorami (Big Data) wymaga połączenia kompetencji statystycznych, informatycznych i merytorycznych. Niezbędne są więc zespoły łączące kompetencje wielu obszarów nauk oraz wykorzystujące narzędzia pozwalające prowadzić badania na światowym poziomie.