Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 2011 r., IV CSK 172/11, LEX nr 1119547.

Sąd Najwyższy przypomniał, że ocena, czy w sprawie zachodzą przesłanki do tymczasowego dopuszczenia do udziału w sprawie osoby, która nie może wylegitymować się udzielonym jej pełnomocnictwem, należy do sądu, który powinien wziąć pod uwagę, czy czynność wymaga bezzwłocznego podjęcia i ma dla strony - z punktu widzenia jej procesowych interesów - istotne znaczenie.

Na możliwość zastosowania art. 97 par. 1 k.p.c. ma istotny wpływ ocena szans przedłożenia pełnomocnictwa lub zatwierdzenia czynności procesowych przez stronę - przedsięwziętych przez dopuszczonego tymczasowo pełnomocnika - w terminie zakreślonym przez sąd.

Wojciech Kowalski
Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP