Podczas środowego posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marek Ratajczak wyjaśniał, że wydatki na naukę zaplanowano w wysokości ponad 6 mld 559 mln złotych. Ponad 5 mld złotych z tej kwoty stanowią środki budżetu państwa, a około 1 mld 400 mln złotych środki europejskie. "Jest to wzrost o ponad 100 mln złotych w porównaniu z rokiem ubiegłym" - powiedział wiceminister.

Dotacja dla Narodowego Centrum Nauki wyniesie 885 mln złotych, a dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) - ponad 2 mld 800 mln złotych. Oprócz tej kwoty NCBR otrzyma też ponad 855 mln złotych w części budżetu odnoszącej się do szkolnictwa wyższego. Z kolei z rezerwy celowej NCBR będzie dysponował kwotą ponad 1,5 mld złotych.

Z części budżetu przeznaczonej na naukę MNiSW sfinansuje też składki związane z udziałem Polski w programach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) i Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji. "Łącznie jest to między 120 a 130 mln złotych. Składka na Dubną wynosi około 7 mln 600 tys. dol. rocznie. Składka na CERN ponad 29 mln franków szwajcarskich" - powiedział Ratajczak.

Wydatki z części budżetu dotyczącej szkolnictwa wyższego wyniosą ponad 11 mld 600 mln złotych. W pozostałych częściach budżetowych będzie to dodatkowo 2 mld 500 mln złotych. "Należy doliczyć też m.in. środki w ramach rezerw celowych. Łącznie jest to ponad 953 mln złotych rezerwy, związanej z realizacją drugiego etapu zwiększania wynagrodzeń pracowników szkół wyższych. W roku 2014 wydatki związane ze szkolnictwem wyższym wzrosną o ponad 1,5 mld złotych" - zapowiedział wiceminister nauki.

Jak wyjaśnił, dotacja podmiotowa dla uczelni w obszarze działalności dydaktycznej zaplanowana jest na poziomie ponad 8 mld 400 mln złotych. Dotacja na pomoc materialną dla studentów i doktorantów będzie wynosiła 1 mld 500 mln złotych. Z kolei dla Polskiej Akademii Nauk przewidziano finansowanie na poziomie 78 mln 150 tys. złotych.

Dochody budżetowe w części nauka szacowane są na 14 mln 150 tys. złotych, a w części szkolnictwo wyższe na ponad 5 mln 900 tys. złotych.

"Musimy uzmysłowić sobie, że łączne nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe, stanowią zaledwie 1,07 proc. PKB. Nie możemy ustawać w wysiłkach, aby wreszcie móc powiedzieć, że priorytetem w rozwoju Polski jest finansowanie badań i szkolnictwa wyższego" - powiedziała podczas posiedzenia komisji posłanka SLD Krystyna Łybacka.

Podkreśliła, że Komisja powinna sprzeciwić się zapisom jednej z ustaw okołobudżetowych. "Na jej podstawie uczelnie będą zobligowane do prowadzenia swoich rachunków wyłącznie w BGK. Po drugie będą zobligowane do oddawania środków własnych, pozabudżetowych w formie depozytu do ministra finansów" - powiedziała Łybacka.

Wiceminister Ratajczak wyjaśnił, że przedstawiciele środowiska akademickiego rozmawiali już na ten temat z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. "Obie strony były gotowe poszukać wyjścia z tej sytuacji" - zapowiedział wiceminister nauki.

Ostatecznie Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu opinii do Premiera i Ministra Finansów, w której negatywnie oceni zapisy nowelizacji ustawy o finansach publicznych w zakresie konieczności prowadzenia rachunków bankowych wyłącznie w BGK i obowiązku lokowania środków pozabudżetowych w formie depozytu ministra finansów. "Rozwiązania te skutkują wzrostem obciążeń finansowych dla uczelni, zmniejszają poziom racjonalnego wydatkowania środków i budzą wątpliwości zachowania - konstytucyjnie gwarantowanej - autonomii szkół wyższych" - napisano w opinii.