„AMU ma się zajmować przede wszystkim promowaniem badań prowadzonych przez młodych, polskich naukowców” – wyjaśnia rzecznik PAN. Akademię Młodych Uczonych, utworzono w strukturze Polskiej Akademii Nauk.

Zadania postawione przed Akademią Młodych Uczonych skupiają się wokół działań na rzecz aktywizacji środowiska młodych naukowców. Zadaniem członków AMU jest m.in. przedstawianie opinii dotyczących spraw nauki, organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych, przygotowywanie opinii oraz ocen naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych, upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców.

Pierwszym przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych został dr hab. Bartosz Karaszewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a jego zastępcą dr hab. Roman Szewczyk z Politechniki Warszawskiej.

Członkiem AMU mogła zostać osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora i w chwili wyboru nie ukończyła 38 roku życia. Kadencja członków Akademii Młodych Uczonych trwa 5 lat, bez możliwości ponownego wyboru.

 PAP - Nauka w Polsce
 Więcej