Rozporządzenie z 6 lutego 2015 (Dz. U. poz. 193) dotyczy dotacji przeznaczanych z MNiSW na rzecz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, które odbywają się na uczelniach niepublicznych.
Dotacje wydzielane są z budżetu przeznaczonego na dofinansowanie projektów projakościowych. Kwota, która jest przeznaczona na ten cel jest dzielona między uczelnie niepubliczne w zależności od liczby doktorantów. Wysokość dotacji na jednego uczestnika studiów nie może przekroczyć 10 tys. zł.
Dane niezbędne do obliczenia wysokości dotacji na dany rok budżetowy dotyczące liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz stanu niewykorzystanych na koniec poprzedniego roku budżetowego środków pochodzących z dotacji są przekazywane przez uczelnie niepubliczne w terminie do dnia 15 stycznia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok budżetowy. A uczelnia w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o dotacji potwierdza kształcenie doktorantów z przyznanych środków.
W roku 2015 uczelnie niepubliczne przekażą dane w terminie do dnia 15 lutego.
Dotacja jest przekazywana w transzach miesięcznych na podstawie wcześniej ustalonego planu.