Prof. Emil Pływaczewski kierował Zakładem Prawa Karnego i Kryminologii w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu w Białymstoku. Dziedziny jego zainteresowań to m.in. kryminologia i prawo karne.

Więcej 

Prof. Anna Przyborowska-Klimczak do tej pory była kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego. Jest członkiem Zarządu Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA). Specjalizuje się w międzynarodowym prawie środowiska, ochronie praw człowieka, sądownictwie międzynarodowym.

Więcej

Nowi dziekani zostali wybrani na początku czerwca. Będą pełnić swoje funkcje przez czeroletnią kadencje.