Fundacja "Prawo do pomocy" rozpoczęła nabór wniosków o stypendia dla studentów prawa na rok akademicki 2011/2012. Stypendia – w wysokości 380 zł miesięcznie – są przeznaczone dla studentów prawa, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia są przyznawane na okres jednego roku akademickiego, czyli 10 miesięcy (od października do lipca). W tym roku przewidujemy przyznanie dwudziestu pięciu stypendiów.

Szczegółowe kryteria przyznawania pomocy można znaleźd w Regulaminie przyznawania pomocy finansowej. Formularze wniosków oraz Regulamin są dostępne na stronie internetowej www.prawodopomocy.pl. Wnioski w formie elektronicznej prosimy przesyład wraz z wymaganą dokumentacją do dnia 15 lipca 2011 r. pocztą na adres:
Fundacja Prawo do Pomocy,
ul. Lwowska 19,
00-660 Warszawa.

Ewentualne pytania prosimy kierowad drogą elektroniczną na adres fundacja@prawodpomocy.pl

O Fundacji
Fundację "Prawo do Pomocy" powołali prawnicy, aby pomagad osobom z szeroko rozumianego środowiska prawniczego - prawnikom, studentom prawa i ich bliskim - które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w szczególności z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych zdarzeo losowych. Idea powołania Fundacji "Prawo do Pomocy" zrodziła się z przekonania, że każdy człowiek będący w potrzebie powinien mied prawo zwrócid się o pomoc w pierwszej kolejności do własnego środowiska. Misją Fundacji jest pełnienie roli łącznika pomiędzy potrzebującymi pomocy, a tymi, którzy chcą i mogą tej pomocy udzielid.]]>